Hotărârea nr. 194/2005

HCL 194 Privind utilizarea unor spatii din imobilul situat in municipiul Tirgu-Mures. Str. Gh. Doja, nr.9.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 194 din 28 iulie 2005

privind utilizarea unor spatii din imobilul situat în municipiul

Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2941/ADP/II din 18 iulie 2005 prezentata de Administrația domeniului public - Biroul juridic, privind utilizarea unor spatii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba utilizarea de catre Administratia domeniului public Tîrgu Mures a unor spatii cu destinatia de birouri, situate în Tîrgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 9, identificate în releveul care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei se va proceda la semnarea procesului de predare - primire a spatiilor care fac obiectul prezentei hotarâri, între S.C. Locativ S.A. si Administratia domeniului public Tîrgu Mures.

Art. 3. Contractul de concesiune încheiat între autoritatea publica locala si SC Locativ SA Tîrgu Mures se modifica în mod corespunzator.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public, Biroul juridic, Serviciul tehnico-edilitar si SC Locativ SA.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban