Hotărârea nr. 193/2005

HCL 193 Privind insusirea propunerilor de amenajare a viitoarei Baze sportive de agrement si recuperare fizica aflata in incinta Universitatii de Medicina si Farmacie Tirgu-Mures, precum si aprobarea unor cheltuieli de la bugetul local.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 193

din 28 iulie 2005

privind realizarea unui Studiu de fezabilitate referitor la viitoarea Baza sportiva, de agrement si recuperare fizica, situata în incinta Universitatii de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2945/ADP/VII din 19 iulie 2005 prezentata de Administrația domeniului public - Biroul juridic, privind însusirea propunerilor de amenajare a viitoarei Baze sportive, de agrement si de recuperare fizica aflata în incinta Universitatii de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures, precum si aprobarea unor cheltuieli de la bugetul local,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „m”, „x” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba realizarea unui Studiu de fezabilitate referitor la viitoarea Baza sportiva, de agrement si recuperare fizica situata în incinta Universitatii de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38.

Art. 2. Se aproba alocarea de la bugetul local al municipiului Tîrgu Mures a sumei de 35.000 RON, în vederea realizarii acestui studiu, cu conditia recuperarii integrale a sumei în cazul în care universitatea va încheia raporturi juridice privind asocierea în participatiune cu alte persoane fizice sau juridice decât Primaria municipiului Tîrgu Mures.

Art. 3. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures la negocierea conditiilor Contractului de asociere în participatiune, încheiat între autoritatea publica locala si Universitatea de Medicina si Farmacie Tîrgu Mures, urmând a supune acest act aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban