Hotărârea nr. 192/2005

HCL 192 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului", in vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte cu doua blocuri de locuinte si dotari aferente pe terenul proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 192

din 28 iulie 2005

privind aprobarea documentației Plan Urbanistc de Detaliu - str. Negoiului în vederea completării ansamblului de blocuri de locuinte cu 2 blocuri de locuinte si dotari aferente pe terenul proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. a Arhitectului Sef nr. 11126/2005 privind aprobarea documentației Plan Urbanistc de Detaliu - str. Negoiului în vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte cu 2 blocuri de locuinte si dotari aferente pe terenul proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona, si avizul favorabil al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, lit. „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, alse Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia Plan Urbanistc de Detaliu - str. Negoiului în vederea completarii ansamblului de blocuri de locuinte cu 2 blocuri de locuinte si dotari aferente pe terenul proprietate privata a lui Musgociu Mircea si Musgociu Simona, în suprafata de 6900 mp, identificat ca cel înscris în CF nr. 92682/N, 92681/N si 95680/N Tîrgu Mures, nr.top(nr. cad.) 3511/256/1/1/2/1/4 (1815); 3511/256/1/1/1/2/1/3 (1814), respectgiv 3511/256/1/1/1/2/2 (1813), cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 30/2005 întocmit de SC Concept Studio SRL Alba Iulia - documentatie care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu respectarea urmatoarelor conditii urbane:

  • - înaltimea la comisa constructiilor realizate în aliniamentul blocului ANL sa nu depaseasca cu mai mult de 3m înaltimea la cornisa a cladirii ANL. înaltimea la comisa a corpului perpendicular pe aliniament nu va depasi cu mai mult de 3m înaltime la cornisa a blocului adiacent existent din str. Gloriei, nr. 14.

  • - fara acces la carosabil în rampa din str. Negoiului. Trotuarul spre str. Negoiului va fi de minim 2,10 m cu plantatiei de aliniament.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai în conditiile prezentarii avizului favorabil al Inspectoratului politiei rutiere pentru solutionarea circulatiilor carosabile si pietonale si reactualizarea avizelor RA Aquaserv, SC Electrica SA, SC Distrigaz Nord SAS, Romtelecom SA, cu noua solutie urbana propusa, precum si prezentarea acordului majoritarii proprietarilor terenurilor învecinate noilor obiective. Titularul va realiza pe cheltuiala proprie lucrarile de extindere a infrastructurii edilitare necesare functionarii obiectivelor propuse.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban