Hotărârea nr. 190/2005

HCL 190 Privind aprobarea trecerii in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a unui teren situat in Tirgu Mures, str. Paul Chinezu, nr. 9A in vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar cu Program Sportiv din Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A n r. 190

din 28 iulie 2005

privind aprobarea trecerii în folosința gratuita, catre Compania Naționala de Investiții a terenului în suprafata de 3000 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Paul Chinezu nr.9A în vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar cu program Sportiv din Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. a Arhitectului Sef nr. 11127/2005 privind aprobare trecerii în folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii a terenului în suprafata de 1500 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Paul Chinezu nr.9A în vederea construirii unei sali de sport la Grup Scolar cu program Sportiv din Tîrgu Mures, si avizul favorabil al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile Legii nr. 117/2002; ale Legii nr. 50/1991 art. 12; art. 38, litera „k”, „h” si „f”, modificata cu prevederile Legii nr. 453/200, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba transmiterea în folosinta gratuita, catre SC Compania Nationala de Investitii SA, a terenului în suprafata de 3000 mp, situat în judetul Mures, municipiul Tîrgu Mures, str. Paul Chinezu nr.9A identificat conform planului de situatie si înscrisului de carte funciara din 24.11.2004, al Cartii Funciare nr. 3374/a Tîrgu Mures nr. top. 79/1/1/1/1, anexate si care fac parte din prezenta hotarâre.

Art. 2. Trenul identificat la pct.1 face parte integranta din domeniul public al municipiului Târgu Mures si se transmite în folosinta gratuita a SC Compania Nationala de Investitii SA pe toata durata realizarii constructiei „Sala de sport la Grup Scolar cu program Sportiv din Tîrgu Mures”

Art. 3. Predarea trenului se va face în conditiile legii, pe baza unui protocol de predare primire între Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures si SC Compania nationala de Investitii SA.

Art. 4. Prezenta hotarâre modifica si completeaza prevederile Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures nr. 113/29.04.2004.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mures si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Investitii si Control Investitii, Biroul Concesionari, Închirieri,Vânzari si Respectarea Disciplinei Contractuale, si Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban