Hotărârea nr. 19/2005

HCL 19 Privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea aspectului urban al municipiului Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 19 din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea unor masuri pentru îmbunatatirea aspectului urban al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Arhitectului sef, nr. 13284/16.11.2004, privind aprobarea unor masuri pentru îmbunatatirea aspectului urban al municipiului Tîrgu Mures si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „f’, „l”, „r” ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale Legii nr. 50/1991, modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001, ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Urbanism Local care fac parte din Planul Urbanistic General al municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se interzice montarea aeriana a cablurilor de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular, iluminatului public, cât si a retelelor de telecomunicatii si cablu TV, pâna la reglementarea prin Norma metodologica a domeniului.

Art. 2. Toti utilizatorii care au în obiectul lor de activitate, prestari de servicii în domeniul reglementat la art. 1 vor fi încunostiintati asupra prevederilor prezentei hotarâri.

Art. 3. În termen de 3 luni de la aprobarea prezentei Executivul Consiliului local, prin Administratia domeniului public, va elabora Normele metodologice de aplicare a acestei hotarâri si le va supune aprobarii Consiliului local municipal.

Art. 4. În termen de cinci ani de la aprobarea Normelor de aplicare ale prezentei hotarâri toti utilizatorii mentionati în art. 1 au obligatia de a dezafecta retelele aeriene existente si de a le introduce în subteran.

Art. 5 Masura stabilita conform art. 1 este obligatorie pentru zona centrala protejata delimitata de str. Matei Corvin - Cuza Voda - Victoriei - 1 Decembrie 1918 - Stefan cel Mare -Bradului - Zefirului - Borsos Tamas - Crizantemelor - Papiu Ilarian - Korosi Csoma Sandor - B-dul I. Antonescu - Metropolit Andrei Saguna - Nicolae Grigorescu - 22 Decembrie 1989 -Constructorilor - Ariesului - Republicii - Revolutiei - Mihai Eminescu - P-ta Marasesti - Chinezu -Sinaia cât si pentru accesele importante în oras si anume str. Gh.Doja, B-dul 22 Decembrie - 1989 -P-ta Republicii, B-dul 1 Decembrie 1918.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri si respectarea ei se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Arhitectul sef si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria