Hotărârea nr. 189/2005

HCL 189 Privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere directa pentru spatii cu alta destinatie de aceea de locuinta.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 189 din 28 iulie 2005

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere directa pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând Expunerea de Motive nr.1578 B din 04.07.2005 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere directa a unor spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta, elaborata de catre Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Compartimentul Locativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 125, a O.G. nr. 26/2000, a H.C.L.M. nr. 54/2004, a H.C.L.M. nr.21/2000,

În temeiul art. 38, alin. (2), lit. “f” si “g”, precum si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba prelungirea contractului închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures str. Bolyai nr. 18, în suprafata de 698,30 mp, cuprinzând un nr. de 37 încaperi folosite ca birouri, + 96,70 mp. cu destinatia de garaj si magazie, în favoarea Institutului National de Statistica, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului, dar nu mai mult de un an.

Art. 2. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures str. Bolyai nr. 18, în suprafata de 22,89 mp, compus din o singura încapere, în favoarea Asociatiei Proiect on Etnic Relations, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului,dar nu mai mult de un an.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures str. Bolyai nr. 18, în suprafata 43,45 mp, cu un nr. de 4 încaperi, în favoarea Patronatului National Român, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului, dar nu mai mult de un an.

Art. 4. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures str. Revolutiei nr. 12, în suprafata de 24 mp. în favoarea Asociatiei Crescatorilor de Pasari, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului, dar nu mai mult de un an.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 38, în suprafata de 48,20 mp, în favoarea Asociatiei 21 Decembrie-Oras Martir Tîrgu Mures, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului, dar nu mai mult de un an, iar pentru spatiul solicitat suplimentar, în suprafata de 74,80 mp, compus din 2 încaperi, se aproba închirierea directa numai pe baza de fisa de calcul, în aceleasi conditii ca si pentru spatiul primit initial.

Art. 6. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Crinului nr. 22, în suprafata de 24 mp, în favoarea Asociatiei Pro Biciclo Urbo, pâna la clarificarea statutului juridic al imobilului,dar nu mai mult de un an.

Art. 7. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul situat în Tîrgu Mures, str. Republicii nr. 9, în suprafata de 77,73 mp, cu un nr. de 2 încaperi, în favoarea Asociatiei Artistilor Plastici, pentru o perioada de un an.

Art. 8. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Trebely nr. 3, în suprafata de 37,00 mp ( pivnita ), o singura încapere, în favoarea Centrului de Plasament Tg. Mures, pentru o perioada de un an.

Art. 9. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 57,20 mp.+cota parte din suprafata comuna, compus din 3 încaperi, în favoarea Uniunii Democratice a Tineretului Maghiar -MADISZ-, pentru o perioada de un an.

Art. 10. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata 19,40 mp+cota parte din suprafata comuna, în favoarea Fundatiei România Mare, pentru o perioada de un an.

Art. 11. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 43,70 mp+cota parte din suprafata comuna, cu un nr. de 2 încaperi, în favoarea Societatii Maghiare de Cultura din Transilvania ( EMKE ), pentru o perioada de un an.

Art. 12. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Mihai Viteazul nr. 3, în suprafata de 35,99 mp, compus din 2 încaperi, în favoarea Asociatiei parintilor cu copii înfectati cu virusul HIV “ BENONE pentru o perioada de un an.

Art. 13. Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Apaductului nr. 74, în suprafata de 49,90 mp, cu destinatia de atelier pentru prestari servicii- reparatii auto, în favoarea D-lui Bogati Albert, beneficiar al Legii nr.341/2004.

Art. 14. Se aproba utilizarea spatiului , pe baza de fisa de calcul, de catre Editura Kronika, a spatiului situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 28,40 mp+cota parte din suprafata comuna, compus din una camera, pentru o perioada de un an.

Art. 15. Se aproba prelungirea contractuluilui de închiriere pentru spatiul situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, în suprafata de 30,36 mp+cota parte din suprafata comuna, în favoarea Organizatiei Tineretului Ecologist din România- filiala Tîrgu Mures - pentru o perioada de un an, conditionat de folosirea exclusiva a spatiului.

Art. 16. Nu se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul situat în str. Viitorului nr. 1/B, spatiu nefiind folosit de catre Asocitia Sportiva Olimpia.

Art. 17. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale si S.C.Locativ S.A.

Președinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria