Hotărârea nr. 188/2005

HCL 188 Privind atribuirea unui spatiu situat in Tirgu Mures, str. Gh. Doja nr. 9, in favoarea Asociatiei Club Sportiv "Maris 2003" cu destinatie de sediu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr._____

din ___________________ 2005

privind atribuirea spațiului în suprafața de 20,00 mp patrati situat tîrgu-Mures, strada Gheorghe Doja, nr. 9 în favoarea Asociatiei Club Sportiv „MARIS 2003” cu destinatie de sediu

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures întrunită în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr......./ 18 iulie 2005 al Directiei activitati social-

culturale si patrimoniale privind oportunitatea si posibilitatea atribuirii unui spatiu cu destinatie de sediu,

În temeiul lit. „f’, art. 38 a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se atribuie spatiul în suprafata de 20,00 mp situat în Tîrgu Mures, strada Gheorghe Doja, nr. 9 asociatiei „Club Sportiv MARIS 2003” în vederea închirierii, spatiul identificându-se conform RLV anexat.

Art. 2. Durata închirierii este de un an cu posibilitati de reînnoire a contractului conform reglementarilor legale.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale si S.C. LOCATIV S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria