Hotărârea nr. 187/2005

HCL 187 Privind aprobarea reorganizarii in domeniul invatamintului preuniversitar de stat din municipiul Tirgu Mures.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 187

din 28 iulie 2005

privind unele avize în domeniul rețelei de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr.______________/ 18 iulie 2005 a Directiei

activitati social-culturale si patrimoniale privitor la solicitarea Scolii nr. 12 de dezbatere a oportunitatii masurii de comasare luata de Inspectoratul Judetean Mures în 2004 si solutii pentru urmatorul an de învatamânt,

Constatând ca nu s-au realizat obiectivul privind economii la cheltuieli de întretinere si functionare urmare masurii de comasare,

În temeiul art. 7 si 145 a Legii nr. 84/ 1995 legea învatamântului, modificata, art. II a Legii nr. 354/2004 de modificare si completare a legii învatamântului cât si a art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba reorganizarea Scolii Generale nr. 13 începând cu anul scolar 2005-2006 prin functionarea lor în mod distinct respectiv :

  • ■  Scoala nr. 12 cu sediul în strada Libertatii nr. 36/A si

  • ■  Scoala nr. 13 cu sediul în strada Ialomitei nr.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale.

Președinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures, Maria Cioban