Hotărârea nr. 185/2005

HCL 185 Privind reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive in semestrul II 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 185 din 28 iulie 2005

privind reglementarea modalitatilor de sprijin pentru acțiuni sportive în semestrul II 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.239/18.07.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijin pentru actiuni sportive în semestrul II 2005 si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit.”d”, “p”, “x” si “y” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale prevederilor Legii nr. 69/2000, a educatiei fizice si sportului, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor sportive în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005, conform propunerilor comisiei de jurizare prezentate în tabelul din anexa I, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Sumele necesare pentru sprijinirea sprijinirea actiunilor sportive în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005, vor fi alocate din buget, cap.II/a “Actiuni sportive nominalizate”, pct.10. “Sustinerea sportului tîrgumuresean pe baza de concurs de proiecte”.

Art. 3. Se aproba “Regulamentul de finantare pentru activitati sportive din municipiul Tîrgu-Mures” pentru trimestrul IV 2005, prezentat în anexa II, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. Se aproba organizarea concursului de proiecte pentru activitati sportive pe semestrul IV 2005, cu termen de depunere 30 septembrie 2005.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban