Hotărârea nr. 184/2005

HCL 184 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni stiintifice, de invatamint si de tineret in baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 184 din 28 iulie 2005

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 21.238/15.07.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 189/1998 a finantelor publice locale, precum si a art.38 lit”n”, “p” si “x” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2005, conform propunerilor comisiei de jurizare, prezentate în tabelul din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale - Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures, Maria Cioban