Hotărârea nr. 183/2005

HCL 183 Privind aprobarea Regulamentului de exploatare in regim de autotaxare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public din municipiul Tirgu Mures.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 183

din 28 iulie 2005

privind aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor si zonelor de staționare cu plata aflate pe domeniul public

din municipiul Târgu Mures

Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Analizând Expunerea de motive nr. 2899/2005 prezentata de Administratia domeniului public referitoare la Regulamentul de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor publice si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public din municipiul Târgu Mures.

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. “f” si art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Regulamentul de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public din municipiul Târgu Mures cu urmatoarele modificari si completari, dupa cum urmeaza :

 • 1.  art. 1 va avea urmatorul cuprins :

“Art. 1. - Regulamentul de exploatare al domeniului public destinat staționarilor sau parcarilor auto cu plata în regim de autotaxare, denumit în continuare Regulament, reprezinta cadrul juridic care definește raporturile dintre Consiliul local municipal, operatorul seviciului de parcare publica cu plata si proprietarul autovehiculului al carui autovehicul ocupa temporar domeniul public. Acesta cuprinde normele ce trebuie îndeplinite de autovehiculele care stationeaza în interiorul zonei de aplicare a Regulamentului, astfel cum acesta este definit în Anexa1 din H.C.L. nr.70/2002.”

 • 2.  art.2 va avea urmatorul cuprins :

“Art. 2. În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

 • • zona de stationare - sector al domeniului public destinat stationarii autovehiculelor, delimitata prin marcaj rutier longitudinal, aflata între partea carosabila a drumului si zona pietonala.

 • • parcare - sector al domeniului public amenajat sau neamenajat, utilizat în scopul stationarii autovehiculelor, având functiuni si regim de utilizare identic cu ale zonei de stationare.

 • • tarif - reprezintă suma de bani datorata în conformitate cu prezentul regulament, pentru ocuparea de catre un autovehicul, a domeniului public pe durata stationarii sau parcarii, în locuri special delimitate.

 • • tarif majorat - reprezinta tariful de parcare pentru zona I pentru o zi intreaga (0,80 lei X 12 ore = 9,60 lei) , datorat pentru ocuparea de catre un autovehicul, în mod neregulamentar, a domeniului public, indiferent de durata timpului de stationare.

 • • tichet de parcare - legitimatie ce atesta plata tarifului de parcare pe perioade determinate de 1 ora, 2 ore sau 1 zi, în functie de zona de tarifare, si a carui validare da dreptul posesorului sa stationeze legal în perioada indicata.

 • • validarea tichetului - operatiune prin care se evidentiaza prin razuire luna, ziua si, dupa caz, ora si minutul la care începe perioada legala de stationare sau parcare.

 • • nota de constatare - act emis la fata locului prin care agentul constatator constata si informeaza în acelasi timp posesorului unui autovehicul parcat neregulamentar faptul ca acesta din urma datoreaza plata unui tarif de parcare majorat

 • • abonament de parcare - rovinieta ce atesta plata tarifului de parcare pe o perioada de 1 luna, 6 luni sau 1 an, si care da dreptul posesorului sa stationeze legal în perioada indicata.

 • • utilizator - proprietarul autovehiculului care se afla oprit pentru o perioada mai mare de 5 minute în zonele de stationare sau în parcarile aflate pe domeniul public

 • • loc de parcare - spatiul din parcare sau din zona de stationare cu dimensiunea de 2,5 m latime X 6 m lungime.”

 • 3.  art. 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3 Parcarea sau stationarea autovehiculelor, în zona de aplicare a Regulamentului delimitat prin Anexa 1 din H.C.L nr.70/2002, se poate realiza doar pe sectoarele semnalizate prin marcaje rutiere si indicatoare „P cuplata“ însotite de aditionalul cu tariful orar, orarul de functionare si modul de achitare a taxei (vezi anexa 1 din prezentul Regulament).

Se disting urmatoarele tipuri de zone de stationare cu plata:

 • a) . zone situate pe platforme în afara cailor de rulare.

 • b) . zone delimitate la marginea carosabilului.

 • c) . zone situate partial sau integral pe trotuar acolo unde prin aceasta nu se stânjeneste traficul pietonal.

 • 4. La art.4 se introduce lit. “e” cu urmatorul cuprins:

e). nu depaseste timpul de stationare la care are dreptul potrivit termenului de validitate al tichetului sau abonamentului.

 • 5. Art. 3 din HCL 70/2002 va deveni art.5 din prezentul regulament

 • 6. Art. 6 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6.- Utilizatorul care nu a respectat prevederile art.4 datoreaza plata unui tarif majorat de parcare, iar daca în termen de 10 zile nu achita acest tarif, se va trece la întocmirea procesului verbal de contraventie de catre Serviciul Administratiei Domeniului Public.”

 • 7. Art. 6 din HCL 70/2002 va deveni art. 7 din prezentul regulament

 • 8. Art. 7 din HCL 70/2002 va deveni art.8 din prezentul regulment, cu urmatorul cuprins:

Art. 8. - Tariful de parcare pentru autovehicule este exprimat valoric in raport cu tariful pe ora, pentru 1 ora de stationare în Zona, simbolizat T.O.,astfel:

 • a) . Tarife orare Zona I   - 0,60 lei/ 30 min.

0,80 lei/ 60 min.

 • b) . Tarife orare Zona II - 0,60 lei/ 60 min.

0,80 lei/120 min.

 • c) . Tarif/zi - 2,70 lei echivalent 2,70 x T.O. indiferent de numărul de ore stationate si zona tarifara;

 • d) . Tarife sub forma de abonamente lunare, trimestriale;

 • 1.Abonamente universale lunare (valabile în toate parcarile):

Persoana fizica            -

 • 19.50 lei (19,5 x T.O.)

 • 38.50 lei (38,5 x T.O.)


Persoana juridica          -

 • 2.Abonamente universale trimestriale:

Persoana fizica             - 44,80 lei (44,80 x T.O.)

Persoana juridica          - 100,00 lei (100,00 x T.O.)

 • 3.Abonamente transmisibile se elibereaza numai pentru persoane juridice si pot fi transmise de la un autovehicul la altulfunctie de interesele societatii

Abonament lunar                  - 40,90 lei ( 40,90 x T.O.)

Abonament trimestrial             - 96,70 lei (96,70 x T.O.)

Abonament pentru locatari: - 27,40 lei/an (24,40 x T.O.)

 • e). Tarife pentru rezervare loc parcare se elibereaza numai pentru institutii publice - 36,90 lei/loc/luna, echivalent 36,90 x T.O.”

 • 9. Art. 8 din HCL 70/2002 devine art. 9 din prezentul regulament

 • 10. Art. 9 din HCL 70/2002 devine art.10 din prezentul regulament, cu următorul cuprins:

Art. 10. - Tariful de parcare se poate achita in urmatoarele moduri:

 • a) . Tichetele de parcare sunt instrumente de plata pentru stationari de scurta durata (30 min. - 1 zi), concepute astfel încât sa poata ji utilizate în regim de autotaxare si unica folosinta. Ele se procura de la agentii economici cu care operatorul are încheiate contracte de distributie sau prin aparate speciale de distributie.

În functie de pretul de achizitie si perioada de valabilitate se disting urmatoarele tipuri de tichete - anexa 2 din prezentul Regulament;

 • - valabil pentru 30 min. - zona I sau 60 min. - zona II - TICHET VERDE;

 • - valabil pentru 60 min. - zona I sau 120 min. - zona II - TICHET GALBEN;

 • - valabil pentru 1 zi indiferent de zona - TICHET ROSU PAL.

Tichetele se valideaza prin razuirea „pozitiilor“ care indica anul, luna, ziua si dupa caz ora si minutul la care a început stationarea autovehiculului.

Sunt tiparite în regim de securitate si înseriate în regim special.

 • b) . Abonamentele de parcare sunt instrumente de plata pentru intervale de timp mari (1 luna - 1 an) care se materializeaza printr-o vigneta ce se aplica pe interiorul parbrizului auto, la vedere - anexa 3 din prezentul regulament.

Abonamentele de parcare se diferentiaza astfel:

 • - tip „UNIVERSAL“ - valabile în toate zonele tarifare;

 • - tip „ TRANSMISIBIL “ - se elibereaza numai persoanelor juridice si sunt valabile în toate zonele tarifare putândfi transmise de la un autovehicul la altul functie de interesele posesorului;

 • - tip „LOCATAR (la domiciliu) se elibereaza numai persoanelor fizice cu domiciliul în perimetrul tarifar si care fac dovada de proprietate asupra autovehiculului. Abonamentul da dreptul de stationare pe o raza de 100 m fata de domiciliu. Nu se elibereaza astfel de abonamente proprietarilor de imobile cu curti interioare si acces auto sau cu parcari de domiciliu în afara zonei de taxare.

Drept de emisiune de abonamente are doar operatorul care gestioneaza parcarile, distributia acestora efectuându-se prin intermediul colaboratorilor comerciali.

Metoda de încasare va putea fi modificata funcție de evoluția tehnologiei în acest domeniu si factorii locali, cu acordul Consiliului Local al municipiului Tg. Mures."

 • 11. Art. 10 din HCL 70/2002 devine art.11 din prezentul regulament cu următorul cuprins:

“Art. 11 - Stationarea sau parcarea far a îndeplinirea obligatiilor precizate la art. 4 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 - 500 lei sau avertisment.”

 • 12. Art. 11 din HCL 70/2002 devine art. 12 din prezentul regulament cu următorul cuprins:

“Art. 12. - Controlul si constatarea contraventiilor de la prezentul Regulament cad în sarcina persoanelor împuternicite în acest sens prin dispozitia Primarului Municipiului Tg. Mures, denumiti în continuarea agenti constatatori.

Agentii constatatori vor fi sprijiniti, dupa caz, de angajati ai institutiilor abilitate prin lege în mentinerea ordinii publice.

Agentii constatatori vor fi sprijiniti, în actiunea de identificare a proprietarilor autovehiculelor ce nu respecta obligatiile ce decurg din prezentul Regulament, si de catre Directia Economica din cadrul Primariei.”

 • 13. Art. 13 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 13. Agentii constatatori vor întocmi note de constatare în baza carora Serviciul Administrației Domeniului Public din cadrul Primariei va proceda la întocmirea proceselor verbale de contraventie (OG. 2/2001) si sanctionarea contraventiei în conditiile legii si le va înainta Directiei Economice pentru urmarirea si încasarea creantelor bugetare rezultate din acestea (Codproc. Fiscala).

Notele de constatare întocmite de agentii constatatori vor fi predate saptamânal Serviciului Administratiei Domeniului Public în baza unui proces verbal de predare-primire

 • 14. Art.14 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 14. Obligatia de plata a tarifului majorat de parcare nu este înlaturata de plata amenzii contraventionale în cazul în care fapta proprietarului întruneste conditiile de savârsire a unei contraventii prevazute de alte acte normative în vigoare.

Obligatia de plata a tarifului majorat de parcare se mentine si în cazul blocarii sau ridicarii autovehiculului stationat neregulamentar, conform H.C.L. nr.117/29.05.2003 si a Regulamentului aprobat prin aceasta hotarâre”

 • 15. Art. 13 din HCL 70/2002 devine art. 15 din prezentul regulament

 • 16. Art. 14 din HCL 70/2002 devine art. 16 din prezentul regulament

 • 17. Art. 16 din HCL 70/2002 devine art. 17 din prezentul regulament cu urmatoarele modificari:

“Art. 17. - Gratuitatile vor fi acordate exlusiv de Primaria municipiului în limita numarului de 300 auto, astfel încât sa nu afecteze beneficiile activitatii si implicit obligatiile operatorului catre primarie. Daca acest numar va fi depasit c/v acelor abonamente se va scadea din veniturile încasate.

 • 18. Art.17 din HCL 70/2002 devine art. 18 din prezentul regulament

 • 19. Art.18 din HCL 70/2002 devine art. 19 din prezentul regulament

 • 20. Art.19 din HCL 70/2002 devine art. 20 din prezentul regulament

 • 21. . Art.20 din HCL 70/2002 devine art. 21 din prezentul regulament

 • 22. . Art.21 din HCL 70/2002 devine art. 22 din prezentul regulament

 • 23. Art.22 din HCL 70/2002 devine art. 23 din prezentul regulament

 • 24. Art. 24 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 24. - Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în OG. Nr.2/2001, H.C.L.117/29.03.2003, precum si cu prevederile altor acte normative incidente.”

 • 25. Art. 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Regulament. ”

Art. 2. Prezenta hotarâre modifica si completeaza Hotarârea Consiliului local municipal nr. 70/2002 având acelasi obiect si se va republica în conditiile legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Târgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului municipal prin Administratia Domeniului Public, Directia economica respectiv S.C. Tracia Trade Exim S.R.L.

Președinte de sedinta Dr. Sita Ioan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban