Hotărârea nr. 182/2005

HCL 182 Privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 56/7 octombrie 2004 pentru aprobarea vinzarii unor imobile cu plata in rate.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 182 din 28 iulie 2005

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 56/07.10.2004 (privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 126/2001 pentru aprobarea vânzarii terenurilor aferente construcțiilor naționalizate si înstrainate catre chiriasi în temeiul prevederilor Legii nr. 112/1995)

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2601 din 18.07.2005 a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la modificarea si completarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 56/07.10.2004

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2), art. 38 alin. (2) lit. “h”, art. 46, alin. “2” si ale art. 123, alin. “2” si art. 125, alin. “1” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin. 1 si 2 din aceeasi lege,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba ca plata terenurilor care se vând în temeiul Hotarârii Consiliului local municipal nr. 126/2001 si Hotarârii Consiliului local municipal nr. 267/2001 sa se facaîn rate lunare egale în termen de 36 de luni de la data încheierii contractului de vânzare-cumparare, de catre persoanele care realizeaza venituri nete mai mici de 250 lei RON/membru de familie.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban