Hotărârea nr. 181/2005

HCL 181 Privind concesionarea directa catre Banca Transilvania S.A.- Sucursala Tirgu-Mures, a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 181 din 28 iulie 2005

privind concesionarea directa catre Banca Transilvania S.A. Sucursala Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 66 mp aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 563 din 22.03.2005 a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la concesionarea directa catre Banca Transilvania S.A. Sucursala Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 66 mp. aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures,

Având în vedere prevederilor art. 12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 care permite concesionarea directa fara organizarea de licitatie si ale art. 125, alin. (1) si art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba concesionarea directa catre Banca Transilvania S.A. Sucursala Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 66 mp. din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures situat în Tîrgu-Mures, Bd. 1 Dec. 1918, nr. 37, identificat în CF nr. 618 Tîrgu Mures, nr. top 1083/1, în vederea extinderii constructiei existente, în conditiile realizarii amenajarilor exterioare cu platforma dalata si jardiniere; colturile extinderii se vor tesi la 45 grade în vederea integrarii în ansamblul existent.

Art. 2. Prezenta hotarâre se va pune în aplicare dupa aprobarea de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures, a Studiului de Fezabilitate privind amenajarea zonei cuprinse între Pasajul central si Banca Transilvania.

Art. 3. Redeventa stabilita potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, fara TVA, este de 336 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban