Hotărârea nr. 180/2005

HCL 180 Privind concesionarea directa catre S.C. Electrica Serv S.A. - SISE a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 180

din 28 iulie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Electrica Serv S.A. - SISE a terenului în suprafața de 600 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2582 din 15.07.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Electrica Serv S.A. - SISE. a terenului în suprafata de 600 mp,

Având în vedere prevederile H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre S.C. Electrica Serv S.A. - SISE, a terenului în suprafata de 600 mp, situat în str. Plutelor nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mures si identificat prin C.F. 7859 teren aferent constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 2.400 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban