Hotărârea nr. 18/2005

HCL 18 Privind ocuparea temporara de catre SNGN Romgaz SA, Sucursala Tirgu Mures, a unei suprafete de 3.500 mp teren ce apartine fondului forestier al municipiului Tirgu Mures, fara vegetatie forestiera.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr.______

din ___________________2005

privind ocuparea temporara de catre SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures a unei suprafețe de 3.500 mp teren ce aparține fondului forestier al municipiului Tîrgu Mures, fara vegetație forestiera

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive cu nr.3225 din 02.12.2004, prezentata de Administrația Domeniului Public, Serviciul administrarea patrimoniului public si privat, privind ocuparea temporara de catre SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures a unei suprafete de 3.500 mp teren ce apartine fondului forestier al municipiului Tîrgu Mures, fara vegetatie forestiera

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicata si a Legii nr. 1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere,

Conform Ordinului nr. 58/24.02.2003 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, privind aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garantiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte obligatii financiare pentru scoaterea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier national,

În temeiul prevederilor Legii nr. 26/1996, Codul Silvic al României, art. 57,

Având la baza art. 38, alin. 2 lit. f si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba ocuparea temporara de catre SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures, a unei suprafete de 3.500 mp teren ce apartine fondului forestier al municipiului Tîrgu Mures, în conditiile legii, conform datelor de identificare prezentate în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Termenul pentru ocuparea temporara a suprafetei de 3.500 mp teren fara vegetatie forestiera este de câte o luna de zile pentru fiecare sonda în parte.

Art. 3. Dupa finalizarea lucrarilor, suprafata de teren care face obiectul prezentei hotarâri, se va reda în circuitul forestier, la parametrii initiali si folosinta initiala, de catre beneficiarul prezentei hotarâri, SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures.

Art. 4. Garantia si taxele pentru ocuparea temporara a suprafetei de 3.500 mp teren forestier proprietate a municipiului Tîrgu Mures, precum si celelalte cheltuieli care decurg din aceasta, se vor achita de catre SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures, în conformitate cu prevederile actelor normative speciale.

Art. 5. Transmiterea suprafetei de teren care face obiectul prezentei hotarâri se va face prin Proces-verbal de predare-primire, dupa ce SNGN ROMGAZ SA, Sucursala Tîrgu Mures va obtine toate avizele si aprobarilor autoritatilor competente si dupa achitarea cheltuielilor ce se impun.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public, Directia Economica si se va comunica Ocolului Silvic Tîrgu Mures.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Craciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea


Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Cioban Maria