Hotărârea nr. 179/2005

HCL 179 Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin sistarea serviciilor prestate de Centrala termica Rovinari.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 179 din 28 iulie 2005

privind aprobarea scoaterii din funcțiune si casarii, respectiv valorificării parțiale a mijloacelor fixe devenite disponibile prin sistarea serviciilor prestate de Centrala termica Rovinari

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

  • -  art. 5 al. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

  • -  Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17,21

  • -  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, Capitolul III, art. 21,22,23

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

Vazând expunerea de motive nr.2884/a din13.07.2005, prezentata de Administratia Domeniului Public - Biroul energetic privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii, respectiv valorificarii partiale a mijloacelor fixe devenite disponibile la centrala termica Rovinari prin sistarea serviciilor prestate.

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. "g", "h" si ”i"si ale art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba transmiterea din patrimoniul public al Consiliului local municipal Tîrgu Mures în patrimoniul privat al Consiliului local municipal Tîrgu Mures, a mijloacelor fixe trecute la pozitiile 20, 21 si 22 din Anexa la referatul nr. 5344/06.06.2005.

Art. 2. Se aproba scoaterea din functiunea a mijlocelor fixe cuprinse în lista anexa la referatul nr. 5344/06.06.2005, cu o valoare de inventar de 184.090.680 lei, din care amortizata 93.022.907 lei , aflate în patrimoniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea SC Energomur SA Tîrgu-Mures,respectiv a centralei termice Rovinari, în vederea casarii si valorificarii acestora .

Anexa la referatul prezentat mai sus privind lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba valorificarea mijloacelor fixe casate din anexa susmenționata sub forma de deșeuri recuperabile si irecuperabile.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijlocelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administrarea Domeniului Public si conducerea S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures.

Președinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban