Hotărârea nr. 178/2005

HCL 178 Privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de SC Energomur SA.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 178

din 28 iulie 2005

privind aprobarea prețului de producere si distribuție a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 2884 din13.07.2005, prezentata de Administrația Domeniului Public, privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice practicat de S.C. Energomur S.A.,

Potrivit dispozitiilor art. 40 si 43 din O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, precum si prevederile:

o prevederile ORDINULUI nr. 464 din 9 iunie 2005 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale- ANEXA nr. 3j: Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizata de S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. TÎRGU MURES.

o Prevederile ORDINULUI Autoritatii nationale de reglementare în domeniul energiei nr. 28 din 14 iunie 2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi.

o art. 38, lit. “g”, “h”, “i” si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala.

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba majorarea pretului de producere si distributie a energiei termice, precticat de S.C. Energomur S.A. Tîrgu Mures, în felul urmator: la agentii economici de la 1.608.577 lei/Gcal(160,86 RON/Gcal) - pret actual, fara TVA - la 1.721.117 lei/Gcal(172,11 RON/Gcal) respectiv de la 1.914.207 lei/Gcal(191,42 RON/Gcal) cu TVA la 2.048.129 lei/Gcal(204,81 RON/Gcal) ; la populatie de la 1.563.894 lei/Gcal (156,39 RON/Gcal) - pret actual fara TVA - la 1.673.308 lei/Gcal(167,33 RON/Gcal) respectiv de la 1.861.034 lei/Gcal(186,10 RON/Gcal) - pret cu TVA - la 1.991.236 lei/Gcal(199,12 RON/Gcal).

Art. 2. Preturile aprobate se vor aplica conform legislatiei în vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza conducerea S.C. Energomur S.A.

Președinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria