Hotărârea nr. 177/2005

HCL 177 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate - var I si a indicatorilor tehnic-economici pentru investitia "Modernizare Piscina ing. Mircea Birau".

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

HOTĂRÂREA nr. 177

din 28 iulie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate -varianta I, si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția

“Modernizare Piscina ing.Mircea Biraii'

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr.96 din 26.05.2005 a Serviciului de Investiții si Control Investiții pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare Piscina ing.Mircea Birau"

Având în vedere prevederile art.38, lit.c, d, f, k, art.128 si art.129 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, art.16, art.17 din Legea 189/1998.,

În conformitate cu dispozitiile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate - varianta I, elaborat de catre SC PROIECT SA

Tg.Mures, pentru investitia ? Modernizare Piscina ing.Mircea Birau ? cu urmatorii indicatori principali tehnico-economici:

valoare totala (incl.TVA ):

32.656.666 mii lei

903.440 Euro, 1 EU= 36.147 lei la 19.05.2005

din care C+M:

24.590.669 mii lei

680.296 Euro

- durata de executie:

12 luni;

- capacitate:

1315 mp Ac

Art. 2. Executia lucrarilor se va face etapizat, în perioada estivala, în ordinea urgentelor pentru buna functionare a piscinei si functie de fondurile ce vor fi alocate în bugetele anuale pentru aceasta investitie. În anul 2005 se vor executa lucrari la bazinele de înot existente ce constau în: desfaceri si refaceri finisaje, izolare cuve, rigole si strapungeri, echipare bazin pentru copii cu elemente de hidromasaj pentru care se prevede în buget suma de 350.000 lei noi.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local municipal prin Serviciul Investitii si Control Investitii si Directia de Administrare a Complexului de Agrement si Sport Muresul.

Președinte de sedinta

dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban