Hotărârea nr. 176/2005

HCL 176 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie a Primariei municipiului Tirgu Mures, cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, in perioada 27 iulie - 4 august 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 176 din 28 iulie 2005

privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 7 persoane, cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la cea de-a XIII-a editie a Festivalului Cultural-Folcloric al Marii, în perioada 27 iulie - 4 august 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 533/P/13.07.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 7 persoane, compusa din 2 consilieri locali si 5 membri ai Executivului (conducatori auto inclusi), cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la cea de-a XIII-a editie a Festivalului Cultural-Folcloric al Marii, în perioada 27 iulie - 4 august 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 4.785 USD + 2.700 EUR + 1.820.000 de lei, respectiv suma de 238.744.250 de lei, conform cursului valutar BNR din 12.07.2005, valabil pentru data de 13.07.2005 (29.350 de lei/1USD, 35.735 de lei/1 EUR), pentru o delegatie de 7 persoane, compusa din 2 consilieri locali si 5 membri ai Executivului (conducatori auto inclusi), cu ocazia deplasarii la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la cea de-a XIII-a editie a Festivalului Cultural-Folcloric al Marii, în perioada 27 iulie - 4 august 2005.

Art. 2. În sesiunea imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Contrasemneaza,

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Maria Cioban

Presedinte de sedinta, Dr. Sita Ioan