Hotărârea nr. 174/2005

HCL 174 Privind adoptarea bugetului local rectificat al municipiului Tirgu Mures, pe anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 174 din 28 iulie 2005

privind aprobarea bugetului local rectificat al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2005

Consiliul local municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 555/27.07.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” si art. 46 alineat (3) a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e :

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

I.VEN

TURI

lei grei

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT AN 2005

BUGET 2005

RECTIFICAT

DIFERENTE

Venituri

152.446.836

153.446.836

+1.000.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

1.912.329

2.912.329

+1.000.000

CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole lei grei

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT AN 2005

BUGET 2005 RECTIFICAT

DIFERENTE

Cheltuieli

152.446.836

153.446.836

+1.000.000

1

Asistenta sociala, din care:

6.502.000

6.602.000

+100.000

Cheltuieli de capital:

+ 100.000

- Serviciul integrat de urgenta

1.595.000

1.695.000

+ 100.000

2

Învatamânt

51.277.436

51.377.436

+ 100.000

Cheltuieli materiale

9.650.900

9.750.900

+ 100.000

- Reparatii sala de sport Liceul Teoretic Bolyai Farkas

+ 100.000

3

Alte actiuni privind serviciile publice,    dezvoltarea si

locuinte, din care:

20.576.600

21.926.600

+1.350.000

Subventii diferente de pret

5.912.300

6.912.300

+ 1.000.000

Complexul de agrement si sport muresul:

3.116.800

3.466.800

+350.000

- Cheltuieli de capital

340.500

690.500

+350.000

-Reparatii la bazin acoperit

+350.000

4

Rezerva bugetara

879.800

329.800

-550.000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalți ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Contrasemnează

Președinte de sedinta, dr. Sita Ioan


Secretarul Municipiului Tg.Mures jrs.Cioban Maria