Hotărârea nr. 173/2005

HCL 173 Privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 131/2005 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tirgu Mures cu alte consilii locale si constituirii Asociatiei "Zona Metropolitana".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 173

din 30 iunie 2005

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 131/2005 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mures cu alte consilii locale si constituirii Asociației „Zona Metropolitana”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere demisia domnului David Csaba - consilier local din conducerea Asociației „Zona Metropolitana”, data în plenul sedintei Consiliului local municipal Tîrgu Mures,

În temeiul art. 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba înlocuirea reprezentantului Consiliului local municipal Tîrgu Mures - domnul David Csaba, din conducerea operativa a Asociatiei « Zona Metropolitana» cu domnul Csegzi Sandor - viceprimar al municipiului Tîrgu Mures.

Art. 2. Prezenta se va comunica domnului David Csaba - consilier local, domnului Csegzi Sandor - viceprimar si Consiliului judetean Mures.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala si compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria