Hotărârea nr. 172/2005

HCL 172 Privind reglementarea situatiei asocierii dintre S.C. Aspharom S.R.L. si S.C. Asfamur S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 172

din 30 iunie 2005

privind reglementarea situației asocierii dintre S.C. Aspharom S.R.L. si S.C. Asfamur S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 503/28.06.2005 prezentata de Direcția economica si contractul de asociere în participatiune aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 152/2004,

În temeiul art. 38, lit. „i” si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Pe data prezentei înceteaza contractul de asociere între S.C. Aspharom S.R.L. si S.C. Asfamur S.R.L.

Art. 2. Se aproba închirierea catre S.C. Aspharom S.R.L. a suprafetei reale ocupate de instalatii si cladiri situata pe str. Barajului, nr. 17 pe o perioada de 6 luni pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost concesionat terenul initial, fara dreptul de a efectua alte investitii.

Art. 3. Se constituie comisia de negociere a pretului reînchirierii în urmatoarea componenta: Kolozsvary Zoltan Csaba, Doru Opriscan, Molnar Gabor Jozsef, Craciun Ioan Florin si Nemes Pal.

Art. 4. Implicatiile dizolvarii asocierii si procedurile financiar - economice rezultate din asociere vor fi derulate conform Contractului de asociere si legislatiei în vigoare.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria