Hotărârea nr. 171/2005

HCL 171 Privind participarea la licitatie in vederea achizitionarii imobilului aflat in proprietatea S.C. Ancona S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU - MURES

H O T AR Â R E A nr. 171 din 30 iunie 2005

privind participarea la licitație în vederea achiziționării imobilului

aflat în proprietatea S.C. Ancona S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2073 din 29.06.2005 a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea participarii la licitație în vederea achizitionarii imobilului aflat în proprietatea S.C. Ancona S.A.,

Având în vedere prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba participarea la licitatie, în vederea achizitionarii imobilului înscris în CF 91127, nr. top. 4800/8/1/1, aflat în proprietatea S.C. Ancona S.A.

Art. 2. Se împuterniceste dl. Szoverfi Vasile si dl. Legian Dumitru pentru a reprezenta Primaria municipiului Tîrgu Mures în cadrul procedurii de licitatie publica.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si persoanele nominalizate la art. 2 din prezenta hotarâre.

Președinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban