Hotărârea nr. 170/2005

HCL 170 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Consiliului local municipal si a Primariei municipiului Tirgu Murescu ocazia deplasarii la Baja - Ungaria, in perioada 8 - 11 iulie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 170

Din 30 iunie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Consiliului local municipal si a Primariei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii la Baja/Ungaria - oras înfratit, în perioada 8 - 11 iulie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 490/P/30.06.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie din partea Consiliului local municipal si a Primariei municipiului Tîrgu-Mures, compusa din 5 persoane, cu ocazia deplasarii la Baja/Ungaria - oras înfratit, pentru a participa la manifestarile prilejuite de Festivalul Pescaresc, în perioada 8-11 iulie 2005. Din partea Consiliului local au fost desemnati: dl consilier Fekete Attila si dl consilier Stefanovici, iar din partea Executivului vor fi desemnati 3 reprezentanti (inclusiv conducator auto).

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 60 USD + 2.950 EUR + 5.000.000 de lei, pentru o delegatie din partea Consiliului local municipal si a Primariei municipiului Tîrgu Mures, compusa din 5 persoane, pentru a participa la manifestarile prilejuite de Festivalul Pescaresc, în perioada 8 - 11 iulie 2005.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Maria Cioban