Hotărârea nr. 169/2005

HCL 169 Privind aprobare deplasarii unei delegatii din partea Primariei municipiului Tirgu Mures la Ilmenau - Germania, in perioada 19 - 25 iuilie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 169

Din 30 iunie 2005

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mures la Ilmemau/Germania, în perioada 19-25.07.2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 488/P/30.07.2005, a Serviciului Relații Publice Interne si Internationale, cu privire la aprobarea deplasarii unei delegatii din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures la Ilmenau si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. ”d” si “y” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba participarea delegatiei municipiului Tîrgu-Mures compusa din urmatoarele persoane: dl. primar dr. Dorin Florea, domnul viceprimar Barczi Gyozo si d-ra Andrea Magyarosi - responsabil cu relatia de înfratire. Din partea Consiliului local au fost nominalizati doi reprezentanti: dl. consilier local Pop Liviu Marius si dl. consilier local Dane Karoly. Deplasarea se va desfasura în perioada 19 - 25.07.2005.

Art. 2. Se aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru membrii delegatiei, în suma totala de 5.725 EUR si 800.000 lei .

Art. 3. Se aproba suportarea de la bugetul local a cheltuielilor privind transportul delegatiei cu un microbuz de capacitate 8+1 locuri, în vederea deplasarii delegatiei la Ilmenau, în suma de 65.600.000 de lei.

Art. 4. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Președinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban