Hotărârea nr. 168/2005

HCL 168 Privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei in valuta pentru o delegatie din partea Primariei municipiului Tirgu Mures si a Consiliului local municipal pentru a participa la Festivalul Cultural - Folcloric al Marii organizat la Samsun - Turcia, in perioada 6 - 12 iulie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 168

Din 30 iunie 2005

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primăriei Tîrgu-Mures si a Consiliului local pentru a participa la Festivalul Cultural-Folcloric al Marii, organizat la Samsun/Turcia, în perioada 6 - 12 iulie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Vazând Expunerea de motive nr. 489/P/30.06.2005 prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru o delegatie de 6 persoane, compusa din: dl. consilier Octavian Moraru, dl. viceprimar Csegzi Sandor, dl. Ioan Cârcu - administrator C.A.S.M., dl. Balogh Peti - sef serviciu, dl. Szegedi Robert - conducator auto si dl. Alin Pintilie - conducator auto, pentru a participa la Festivalul Cultural-Folcloric al Marii, în perioada 6 - 12 iulie 2005.

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 2.994 USD + 3.000 EUR + 960.000 de lei, pentru o delegatie de 6 persoane, compusa din: dl. consilier Octavian Moraru, dl. viceprimar Csegzi Sandor, dl. Ioan Cârcu - administrator C.A.S.M., dl. Balogh Peti - sef serviciu, dl. Szegedi Robert - conducator auto si dl. Alin Pintilie - conducator auto, pentru a participa la Festivalul Cultural-Folcloric al Marii, în perioada 6 - 12 iulie 2005.

Art. 2. În sesiunea imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal Tîrgu-Mures prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban