Hotărârea nr. 167/2005

HCL 167 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 53/2004 referitoare la reglementarea situatiei juridice a unor imobile din cadrul investitiei "Alimentarea cu energie termica pentru incalzirea si prepararea apei calde de consum in cartierul Unirii din municipiul Tirgu Mures" - etapa 2.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 167

Din 30 iunie 2005

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 53/2004 refeeritoare la reglementarea situației juridice a unor imobile din cadrul investiției “Alimentarea cu energie termica pentru încalzirea si prepararea apei calde de consum în cartierul Unirii din municipiul Tîrgu Mures” - etapa 2

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Vazând expunerea de motive nr. 1531/27.06.2005, prezentata de Administrația domeniului public, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. “f”, “h” si “m”, precum si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea art. 2 al Hotarârii Consiliului local nr. 53/2004, prin majorarea valorii investitiei denumite “Alimentarea cu energie termica pentru încalzirea si prepararea apei calde de consum în cartierul Unirii din municipiul Tîrgu Mures - etapa 2”, în urma includerii în aceasta investitie a celor doua cladiri, devine 3.087.317,34 Euro.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures sa încheie actul aditional la Contractul de investitii nr. 8382/2004, conform art. 2 al Hotarârii Consiliului local nr. 53/2004 modificata prin prezenta.

Art. 3. La data prezentei se abroga art. 2 al Hotarârii Consiliului local municipal nr. 53/2004 în ceea ce priveste valoarea investitiei denumita “Alimentarea cu energie termica pentru încalzirea si prepararea apei calde de consum în cartierul Unirii din municipiul Tîrgu Mures - etapa 2”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Administratia domeniului public precum si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ACT ADIȚIONAL NR. 2/.........06.2005

la contractul nr. 8382/25.06.2004

  • 1. Partile contractante

S.C. Energomur S.A. Tg.-Mures, cu sediul în Târgu Mures, str. K6s Karoly, nr. 1/A, Judet Mures, România, numar înregistrare la Oficiul registrului comertului de pe lînga Tribunlul Mures J26/321/27.04.2001, cod unic de înregistrare 13854579, atribut fiscal R, cont bancar BRD - RO33BRDE270SV03113432700, deschis la sucursala BRD Tg.-Mures, reprezentat prin director general - ing. Bauer Andrea , în continuare „Energomur” sau „EM”

Si

Municipalitatea Târgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei, nr. 3, reprezentat prin Dr. Dorin Florea, Primar, în continuare „Târgu Mures” sau „TM”

Si

EnergieComfort Energie- und Gebaudemanagement GmbH, înrregistrat cu numarul FN 105685w, cu sediul în Obere Donaustrasse 63, A-1020 Vienna, Austria, numar TVA international 14705005, având contul Bancar 20151 00696 282 300, reprezentat prin ing. Rudolf Pfaff, în continuare „Parte contractanta” sau „EC”.

  • 2. Obiectul actului adițional

Partile stabilesc de comun acord modificarea contractului în baza articolului 7 din Contract, precum si a Hotarârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures nr.53/2004, astfel:

  • I.      Art.2.1. din contract se completeaza, astfel se introduce dupa pct.2.1.4. punctul 2.1.5., cu urmatorul continut: „Transmiterea dreptului de proprietate detinut asupra cladirilor Punctului termic nr. 1 - “Unirii”, situata în Tîrgu Mures, str. Stefan Cicio Pop nr.20 si a Punctului termic nr. 2 - “Unirii”, situata în Tîrgu Mures str.Gheorghe Pop de Basesti nr.12, catre TM”

  • II.     Art.2 din contract intitulat „Obiectul contractului” se completeaza cu pct.2.2.4., având urmatorul continut:

„2.2.4. EC se obliga sa vânda la TM cladirile Punctului termic nr. 1 - “Unirii”, situata în intravilanul municipiului Tîrgu Mures, cartierul Unirii, str. Stefan Cicio Pop nr.20, înscrisa în C.F. nr. 4333/192976/N a localitatii Tîrgu Mures, cu nr. cadastral 5549/a/1/1/1 (2135) si a Punctului termic nr. 2 - “Unirii”, situat în cartierul Unirii, str.Gheorghe Pop de Basesti nr.12, înscris în C.F.nr. 92978/N a localitatii Tîrgu Mures, cu nr. cadastral 5123, 5123/a/1, (2138) din municipiul Tirgu-Mures; la pretul prevazut la art. 2.3.1 din contract, respectiv 121.569,09 euro, fara ca „EC” sa graveze cu sarcini imobilele în cauza si sa transfere dreptul de proprietate a acestor cladiri la data achitarii de catre EM a contravalorii lucrarilor si serviciilor înscrise în clauza 2.1. din prezentul contract.

  • III.    pct.2.3 din contract se modifica, astfel se majoreaza pretul contractului de la suma totala de 2.965.748,25 Euro si devine 3.087.317,34 Euro.

  • IV.    pct.2.4 se completeaza cu punctele 2.4.1. si 2.4.2., având urmatorul cuprins: „2.4.1. TM va vira în contul EM suma de121.569,09 Euro, reprezentând contravaloarea cladirilor prevazute în pct.2.2.4, suma, cu care s-a majorat pretul contractului, iar EM va achita în contul Partii contractante valoarea prevazuta în clauza 2.2.4 în 2 zile de la virarea sumei aferente de catre TM în contul propriu al EM.”

„2.4.2. Din data achitării ultimei rate conform pct.2.3, toate imobilele si instalațiile menționate în prezentul contract vor intra în proprietatea TM libere de sarcini pe baza unui proces-verbal semnat de partile contractante.”

  • V. prevederile art. 9, intitulat „Penalitati, despagubiri” se va completa, astfel se introduce pct.9.3 cu urmatorul continut:

„9.3. În cazul neîndeplinirii de catre „EC” a obligatiei prevazute la art. 2.2.4, „EC” va datora daune compensatorii în valoare 10% din valoarea contractului precum si cheltuieli de judecata aferente.”

Celelalte clauze din contract ramân neschimbate.

Prezentul act aditional este întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre parti.

Tîrgu Mures

S.C. Energomur S.A.,

Parte contractanta,