Hotărârea nr. 166/2005

HCL 166 Privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 166

Din 30 iunie 2005

privind modificarea contractului de concesionare nr. 1/27.04.2001 încheiat cu S.C. Energomur S.A

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

  • - Prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 30/1997 a Guvernului României, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile aduse prin Legea nr. 103/1998;

  • -  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • -  Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

  • -  Hotarârea de guvern nr. 216 din 25 martie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

  • -  Prevederile O.U.G. nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr.108/2004.

Vazând expunerea de motive nr. 1531/27.06.2005, prezentata de Administratia domeniului public în ceea ce priveste concesionarea activitatii de producere, furnizare si distributie a energiei termice în municipiul Tîrgu Mures catre S.C. ENERGOMUR S.A., cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 38, lit. “g”, “h” si “i”, precum si ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din continutul Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1/27.04.2001, denumita “Lista bunurilor, instalatiilor, echipamentelor si a dotarilor aferente serviciului contractat”, a Punctului termic nr. 1 - “Unirii”, situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Stefan Cicio Pop nr. 20, înscris în C.F. nr. 4333/192976/N, cu nr. top cadastral. 5549/a/1/1/1 (2135) si a Punctului termic nr. 2 - “Unirii”, situat în municipiul Tîrgu Mures, str. Gheorghe Pop de Basesti, nr. 12, înscris în C.F. nr. 92978/N, cu nr. cadastral 5123/a/1, (2138);

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local prin Administratia domeniului public precum si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban