Hotărârea nr. 165/2005

HCL 165 Privind aprobarea in principiu a proiectului de recuperare si folosire a biogazului din depozitul de deseuri al municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU - MURES

H O T AR Â R E A nr. 165

Din 30 iunie 2005

privind aprobarea în principiu a proiectului de recuperare si folosire al biogazului din depozitul de deseuri al municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr._______/_______2005 privind

aprobarea proiectului de recuperare si folosire al biogazului din depozitul de deseuri al municipiului Tîrgu Mures,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (1) si alin. (2), lit. „r” si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba în principiu implementarea proiectului de recuperare si folosire a biogazului din depozitul de deseuri al municipiului Tîrgu Mures.

Art. 2. „Studiul de fezabilitate privind recuperarea si utilizarea biogazului generat în depozitul de deseuri al municipiului Tîrgu Mures”, se va elabora pâna la data de 01.09.2005 si se va propune spre aprobare în sedinta Consiliului local municipal Tîrgu Mures din septembrie 2005 împreuna cu propunerile de finantare ale acestui proiect.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban