Hotărârea nr. 164/2005

HCL 164 Privind aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul local municipal si CLubul Sportiv "Trans-Sil Tirgu Mures."

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 163 din 30 iunie 2005

privind aprobarea Contractului de asociere dintre

Consiliul local municipal si Clubul Sportiv „Trans-Sil Tîrgu Mures”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive prezentata de un grup de consilieri cu privire la asocierea dintre Consiliul local municipal Tîrgu Mures si Clubul Sportiv “Trans-Sil Tîrgu Mures” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor art. 38 alin. (2), lit. „d”, „p”, „x” si „y” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ale prevederilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, a H.G.R. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000,

H o t ar e ste :

Art. 1. Se aproba Contractul de asociere dintre Consiliul local municipal Tîrgu Mures si Clubul Sportiv „Trans-Sil” Tîrgu-Mures, prezentat în Anexa, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 2. Se aproba suportarea de la bugetul local a costurilor prevazute în Contractul de asociere, în suma de 1.500.000.000 lei (150.000 RON) / an ( 10 x 150.000.000 lei / luna ), pâna la terminarea campionatului, editia 2005-2006, urmând ca în functie de rezultatele obtinute, contractul sa fie renegociat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivului Consiliului local muncipal prin Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, precum si persoanelor, din partea autoritatilor locale, desemnate sa faca parte din Consiliul Director.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. __________ / ____________________

I. PARTILE CONTRACTANTE

Consiliul Local Municipal Târgu-Mures, prin Primaria Municipiului Târgu-Mures, cu sediul în Târgu-Mures, P-ta Victoriei, nr. 3, având codul fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Târgu-Mures, reprezentata prin dr. Dorin Florea - Primar si Ec. Kiss Imola - Director Economic,

si

Asociatia Clubul Sportiv „Trans-Sil Târgu-Mures”, cu sediul în Tîrgu Mures, str. Bega, nr. 2, jud. Mures, C.I.F. __________________, cont de virament nr.

_____________________________________ deschis la Banca _____________________________________ , reprezentata prin Tatar Bela în calitate de presedinte, încheie prezentul contract de asociere, în urmatoarele conditii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Asocierea dintre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures, si Asociatia Clubul Sportiv „Trans-Sil Tîrgu-Mures”.

Prin realizarea asocierii denumirea sub care va evolua echipa de fotbal în Divizia „C” va fi TRANS-SIL MUNICIPAL TÎRGU MURES.

Art. 2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei TRANS-SIL MUNICIPAL TÎRGU MURES pentru pregatirea si participarea acestei sectii la competitiile stabilite prin calendarul Federatiei Române de Fotbal din cadrul Diviziei „C”.

Art. 3. Activitatea în vederea realizarii prezentei asocieri se va desfasura sub conducerea economica si juridica a unui Consiliu Director (C.D.) ai carui membrii vor fi:

 • - Presedinte C.D. - Tatar Bela;

 • - Administrator delegat - Negruti Mircea;

 • - Reprezentant al Consiliului Local - Pop Aurel Mircea

 • - Reprezentant al Consiliului Local - David Csaba

 • - Director Tehnic - Varodi Petru.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Prezentul contract de asociere se încheie pentru anul competitional 2005-2006, cu posibilitatea prelungirii.

IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art. 5. Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures are următoarele obligații:

 • a) alocarea sumei de 150.000.000 / luna, conform prezentului contract;

 • b) desemnarea de reprezentanti în Consiliul Director.

Art. 6. TRANS-SIL MUNICIPAL TÎRGU-MURES are urmatoarele obligatii:

 • a) crearea la nivelul echipei de seniori a unui colectiv capabil de a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director;

 • b) îmbunatatirea bazei materiale si de pregatire a sportivilor;

 • c) înfiintarea si atragerea în cadrul sectiilor de copii si juniori, a unui numar cât mai mare de copii si tineri;

 • d) utilizarea fondurilor alocate de catre Consiliul Local Municipal Târgu-Mures numai pentru scopurile expres prevazute din prezentul contract;

 • e) respectarea hotarârii Consiliului Director constituit în conditiile prezentului contract.

V. CONDITIILE DE CONDUCERE SI ADMINISTRARE A COLABORARII

Art. 7. Colaborarea se va desfasura sub conducerea economica si juridica a Consiliul Director format din persoanele nominalizate la art. 3.

Art. 8. Consiliul Director urmeaza sa întocmeasca Regulamentul de organizare si functionare, care va fi supus aprobarii partilor prezentului contract de asociere.

Art. 9. Consiliul Director creat în conditiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activitatii realizate si a conditiilor de realizare a prezentului contract.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Prezentul contract poate înceta prin hotarârea comuna a colaboratorilor.

Art. 11. Rezilierea contractului poate avea loc în cazul în care unul dintre colaboratori desfasoara activitati contrare clauzelor prezentului act, cu obligativitatea respectarii unui preaviz de 15 zile.

Art. 12. Consiliul local municipal Tîrgu Mures îsi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul în urmatoarele conditii:

 • - nerespectarea hotarârilor Consiliului Director;

 • - neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Director;

 • - schimbarea destinatiilor fondurilor alocate în alta directie decât cea prevazuta în Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 13. Forta majora exonerează de răspundere partea care o invoca, în condițiile prevazute de lege. Dupa încetarea cauzei de forta majora, contractul îsi va relua cursul.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al partilor contractante.

Art. 15. Orice modificare în legislatia actuala cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o forma convenabila ambilor colaboratori.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 16. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. În caz contrar acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Art. 17. Prezentul contract de asociere s-a încheiat în doua exemplare, azi, ______________________, câte unul pentru fiecare dintre partile contractante.

Primaria municipiului Tîrgu Mures

PRIMAR,

dr. Dorin Florea


C.S. TRANS-SIL TÂRGU-MURES PREȘEDINTE,

Tatar Bela


DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA, ec. Kiss Imola

VIZA JURIDICA,