Hotărârea nr. 163/2005

HCL 163 Privind aprobarea amplasamentului situat in Tirgu Mures, str. Gheorghe Marinescu pentru construirea unor blocuri de locuinte in sistem de credit ipotecar.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 163

din 30 iunie 2005

privind aprobarea amplasamentului situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Marinescu pentru construirea unor blocuri de locuinte în sistem de credit ipotecar

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive prezentata de Arhitectul Sef, nr. 10565 din 21.06.2005 privind aprobarea amplasamentului situat în str. Gh. Marinescu pentru construirea a trei blocuri de locuinte în sistem de credit ipotecar,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „g” coroborare cu prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul dispozitiei art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste,

Art. 1. Se aproba amplasarea în Tîrgu Mures, str. Gh. Marinescu conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezenta hotarâre, teren identificat în C.F. 1832 - Sîngeorgiu de Mures si nr. top 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Statului Român, a trei blocuri de locuinte P+4, finantate în sistem de credit ipotecar, realizate de catre investitori privati.

Art. 2. Consiliul Local va pune la dispozitie terenul urmare unei licitatie publica. Studiul de oportunitate, caietul de sarcini si documentatia de licitatie vor fi supuse aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 3. Cheltuielile legate de proiectare, avize si acorduri necesare autorizarii constructiei de viabilizare a terenului cât si de construire vor fi suportate de investitorii privati.

Art. 4. 20% din apartamentele construite vor ramâne în proprietatea Consiliului local muncipal Tîrgu Mures în vederea închirierii.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si disciplina contractuala, Serviciul de investitii si compartimentul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban