Hotărârea nr. 162/2005

HCL 162 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, nr. 6" - studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Meltzer Viktor si Meltzer Katalin Petra.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H o t ar â r e a n r. 162

din 30 iunie 2005

pentru aprobarea documentatiei

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padinii, nr. 6”studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Meltzer Viktor si Meltzer Katalin Petra

Consiliul local municipal Târgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr.10255/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, nr. 6” studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Meltzer Viktor si Meltzer Katalin Petra si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pasajul Padurii, nr. 6” studiu de amplasament pentru locuinta proprietar Meltzer Viktor si Meltzer Katalin Petra, pe terenul proprietate privata identificat ca cel înscris în CF nr. 91091/N Tîrgu Mures, nr. top. 2744/1; cu suprafata de 650 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 170/1/2005 întocmit de S.C. TRIOHM IMPEX S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat - care face parte integranta din prezenta hotarâre, împreuna cu avizele Romtelecom, R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A. si acordul proprietarului terenului situat în str. Pasajul Padurii, nr. 8,

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai în conditiile prezentarii declaratiei autentificate a proprietarului privind realizarea pe cheltuiala proprie a extinderilor de retele de utilitati si privind cedarea suprafetei de teren necesare modernizarii strazii Pasajul Padurii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban