Hotărârea nr. 161/2005

HCL 161 Privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Suceava, fn" - studiu de amplasament pentru amplasarea a doua locuinte pe terenul aflat in proprietatea lui Mathe Olga si Barabas Stefan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H o t ar â r e a n r. 161

din 30 iunie 2005

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Suceava, f.n.” studiu de amplasament pentru doua locuinte proprietari Mathe Olga si Barabas Stefan

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a compartimentului Arhitect Sef nr. 10255/2005, privind aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Suceava, f.n.” studiu de amplasament pentru amplasarea a doua locuinte proprietari Mathe Olga si Barabas Stefan si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art. 38, litera „k”, „c”, „g” si „f”, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, ale Legii nr. 50/1991 modificata cu prevederile Legii nr. 453/2001 si Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul si organizarea teritoriului,

În temeiul dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Suceava, f.n.” studiu de amplasament pentru amplasarea a doua locuinte proprietari Mathe Olga si Barabas Stefan, pe terenurile proprietate privata identificate ca cele înscrise în CF nr. 91300/N Tîrgu Mures, nr. top. 4646/1/1/2/1/1/1/1/1/2; cu suprafata de 1169 mp si CF nr. 91694/N Tîrgu Mures nr. top. 3888/1/1/1/1;3888/1/1/1/2 cu suprafata de 2329 mp, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 39/2005 întocmit de S.C. ASPECT S.R.L. Tîrgu Mures, proiect anexat -care face parte integranta din prezenta hotarâre, împreuna cu avizele Romtelecom, R.A. Aquaserv, S.C. Electrica S.A., S.C. Distrigaz Nord S.A.

Art. 2. Se aproba ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa se faca numai in conditiile prezentarii a declaratiei autentificate a proprietarului privind realizarea pe cheltuiala proprie a extinderilor de retele de utilitati.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Compartimentul Arhitectul sef.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban