Hotărârea nr. 160/2005

HCL 160 Privind concesionarea directa catre S.C. Euroglobal S.R.L. a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 160 din 30 iunie 2005

privind concesionarea directa catre S.C. Euroglobal S.R.L. a terenului în suprafața de 83,2 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1935 din 21.06.2005 a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre S.C. Euroglobal S.R.L. a terenului în suprafata de 83,2 mp,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre S.C. Euroglobal S.R.L., a terenului în suprafata de 83,2 mp, situat în str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 7859 în vederea reamenajarii constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 333 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”.

Președinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban