Hotărârea nr. 16/2005

HCL 16 Privind aprobarea actului aditional la Contractul de administrare a fondului forestier proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 16 din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea proiectului actului adițional la Contractul de administrare a fondului forestier proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive nr.114/17.01.2005 prezentata de Administrația Domeniului Public, Serviciul administrarea patrimoniului public si privat, privind aprobarea proiectului actului aditional la Contractul de administrare a fondului forestier proprietatea municipiului Tîrgu Mures,

Conform prevederilor Legii nr. 26/1996, Codul Silvic al României si O.G. nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 38, alin (2), lit. „f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar ast e:

Art. 1. Se aproba proiectul actului aditional la Contractul de administrare a fondului forestier, proprietatea municipiului Tîrgu Mures, prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public, Serviciul administrarea patrimoniului public si privat.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

ec. Crăciun Ioan Florin jrs. Fekete Attila Csaba sing. Pop Aurel Mircea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria