Hotărârea nr. 159/2005

HCL 159 Privind concesionarea directa catre Decsei Sandor a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 159

din 30 iunie 2005

privind concesionarea directa catre Decsei Sandor a terenului în suprafața de 20 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1928 din 20.06.2005, a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Decsei Sandor a terenului în suprafata de 20 mp,

Având în vedere prevederile H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre Decsei Sandor, a terenului în suprafata de 20 mp, situat în str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 7859, teren aferent constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 68 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban