Hotărârea nr. 158/2005

HCL 158 Privind concesionarea directa catre Laslo Verona a unui teren aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 158

din 30 iunie 2005

privind concesionarea directa catre Laslo Verona a terenului în suprafața de 131 mp, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1931 din 20.06.2005, a Direcției Economice, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea concesionarii directe catre Laslo Verona a terenului în suprafata de 131 mp,

Având în vedere prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 110/29.05.2003 privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M. si ale art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba concesionarea directa pe o perioada de 10 de ani catre Laslo Verona, a terenului în suprafata de 131 mp, situat în str. Plutelor, nr. 2, teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si identificat prin C.F. 7859, teren aferent constructiei existente - cabana de odihna.

Art. 2. Redeventa stabilita potrivit H.C.L.M. nr. 110/29.05.2003 este de 446 Euro/an.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban