Hotărârea nr. 157/2005

HCL 157 Privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren aflat in proprietatea privata a municipiului Tirgu Mures (str. Baneasa).

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 157 din 30 iunie 2005

privind vânzarea prin licitație publica a terenului în suprafața de 698 mp, aflat în proprietatea privata a municipiului Tîrgu-Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1892 din 16.06.2005 a Direcției Economice -Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 698 mp aflat în proprietatea privata a municipiului Tîrgu-Mures, identificat în CF nr. 7240 Tîrgu Mures, A+Ord 16-17, nr. top 4831/1/1, 4831/a/1/1 si 4832/1/1.

Având în vedere prevederile art. 38, alin. “2”, lit. “f” si “h” si ale art. 125, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba vânzarea prin licitatie publica a terenului în suprafata de 698 mp. din cel aflat în proprietatea privata a municipiului Tîrgu-Mures situat în Tîrgu-Mures, str. Baneasa, nr. 23, înscris în C.F. nr. 7240 Tîrgu Mures, A+Ord 16-17, nr. top 4831/1/1, 4831/a/1/1 si 4832/1/1.

Art. 2. Pretul de pornire la licitatie se stabileste potrivit Fisei tehnice de evaluare a terenului, respectiv 16.054 Euro, la care se adauga TVA.

Art. 3. Se aproba componenta comisiei de licitatie si înlocuitorii acestora dupa cum urmeaza:

 • -  dr. Dorin Florea - presedinte - primar

 • -  Barczi Gyozo   - membru  - viceprimar

 • -  Kiss Imola     - membru   - director economic

 • -  Grama Maria   - membru  - sef SCIVRDC

 • -  Puni Gabriela  - membru   - director DJCA

 • -   Pop Mircea - consilier municipal

 • -   Fekete Attila - consilier municipal

Membri înlocuitori:

 • -  Czegzi Sandor  - membru   - viceprimar

 • -  Baba Violeta   - membru   - inspector

 • -  Bâta Claudiu   - membru   - sef Serviciul juridic

 • -  Pop Liviu - consilier municipal

 • -   Balint Stefan - consilier municipal

Art. 4. Se aproba caietul de sarcini al licitatiei in vederea vânzarii terenului situat pe str. Baneasa, nr. 23.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

PROIECT

CAIET DE SARCINI

pentru vânzarea terenului situat în Tîrgu-Mures, str. Baneasa nr. 23

I.1. OBIECTUL LICITATIEI

Vânzarea terenului situat în str. Baneasa nr. 23, în suprafata de 698 mp, proprietate privata a municipiului Tîrgu-Mures, identificat în C.F. nr. 7240 Tg. Mures, A+Ord 16-17, nr. top 4831/1/1, 4831/a/1/1 si 4832/1/1. Terenul nu este grevat de ipoteci sau litigii privind dreptul de proprietate.

1.2. FORMA DE LICITAȚIE

Licitatia pentru vânzarea terenului este licitatie publica deschisa cu strigare în baza HCLM nr. _____/2005.

1.3. ELEMENTE DE PREȚ

Pretul de pornire al licitatiei este de 16.054 EURO, fara T.V.A.

1.4. TERMENE

Licitatia va avea loc in data de _______________, ora 12, la sediul Primariei municipiului

Târgu-Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de_______________, ora 10, la sediul

Primariei municipiului Tirgu Mures, cam. 15.

Contractul de vânzare-cumparare se va încheia în termen de 30 zile lucratoare de la data adjudecarii.

1.5. MODALITATI DE PLATA

Cumparatorul va plati pretul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.

I.6. SANCTIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

Cumparatorul pierde garantia de participare la licitatie în cazul neachitarii pretului la termenul stipulat în contract, aceasta considerându-se refuz din partea cumparatorului de a-si executa aceasta obligație contractuala. În aceasta situatie contractul se va rezilia de plin drept fara o prealabila notificare si fara interventia instantelor judecatoresti.

1.7. CUANTUMUL SI NATURA GARANȚIILOR

Participantii la licitatie vor depune garantia de participare la licitatie, care este de 10% din pretul de pornire le licitatie respectiv 1605 EURO.

Garantia se depune la casieria Primariei municipiului Tîrgu-Mures sau prin Ordin de plata bancar depus în contul Primariei, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221, cod fiscal 4322823, deschis la Trezoreria Tg-Mures, cu specificatia la obiectul platii - garantie de participare la licitatia pentru vânzare teren str. Livezeni nr. 6.

1.8. MODUL DE DESFASURARE A LICITAȚIEI

În ziua si la ora anuntata pentru tinerea licitatiei, presedintele comisiei da citire conditiilor vânzarii, a listei participantilor, modului de desfasurare a licitatiei si constata îndeplinirea conditiilor legale de desfasurare.

Se trece la desfasurarea licitatiei, anuntându-se pretul de pornire la licitatie si saltul stabilit între minim 1 milion lei si maxim 10 milioane lei .

Se va porni de la pretul strigat, urmând ca fiecare ofertant sa liciteze, mentionând clar pretul oferit, cu respectarea pasilor stabiliti.

Terenul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul pret, dupa a treia repetare a acestuia, la intervale de 60 secunde, de catre presedintele comisiei de licitatie.

Se întocmeste procesul verbal de adjudecare si se semneaza de catre membrii comisiei si de catre adjudecatar. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se pastreaza în dosarul licitatiei si un exemplar se preda adjudecatarului licitatiei.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

 • II.1. INFORMATII GENERALE

II.1.1. INFORMATII GENERALE

Licitatia pentru vânzarea terenului, proprietate privata a municipiului Tîrgu-Mures este licitatie publica deschisa cu strigare.

Licitatia va avea loc in data de _____________, ora 12, la sediul Primariei municipiului

Târgu-Mures, sala 45.

Termenul limita de predare a documentelor este de________________, ora 10, la sediul

Primariei municipiului Târgu-Mures, cam. 15.

II.1.2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURES, P-TA VICTORIEI NR. 3, TEL. 268330

11.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

Lansarea anunțului publicitar - data de_____________

Documentele se pot procura începând cu data de__________, de la Primarie cam. 85, costul

documentatiei fiind de _________ lei .

Termenul limita de depunere a documentelor este_________, ora 10, la Primarie, cam 15.

Deschiderea licitatiei în data de__________ora 12 în sala de sedinte a Primariei, cam. 45.

11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

Documentele ce urmeaza a fi predate sunt:

 • •  cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate si identificare

 • •  chitanta sau ordinul de plata bancara -vizat de banca cu care s-a achitat garantia de participare la licitatie

 • 11.4.  DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

1). Pentru persoanele juridice:

Va cuprinde elementele evidentiate prin urmatoarele documente:

? Certificatul constatator în vederea participarii la licitatie emis de Oficiul Registrului Comertului

? Certificatul constatator privind înmatricularea ofertantului la Oficiul Registrului Comertului

? Certificat de la D.G.F.P. din care sa rezulte plata la zi a impozitelor datorate de catre ofertant.

? Certificate emise de institutiile abilitate din care sa rezulte plata la zi a contributiilor datorate catre Bugetul Asigurarilor de Stat si Bugetul Asigurarilor de Sanatate.

? Adeverinta prin care ofertantul face dovada ca nu s-a aflat si nici nu se afla în situatii economico-financiare litigioase fata de Primarie, prin documentul obtinut de la Directia Juridica, Contencios si Administratie Publica Locala din cadrul Primariei, cam.52.

? Adeverinta prin care ofertantul face dovada ca nu are datorii fata de Primarie, prin documentul obtinut de la Directia Economica.

? Adeverința de la S.C. LOCATIV S.A. conform careia nu are debite restante fata de aceasta societate.

2). Pentru persoanele fizice:

 • a) . Date generale despre ofertant.

 • b) . Adeverinta prin care cumparatorul face dovada ca nu are datorii fata de Primarie, prin documentul obtinut de la Directia Economica.

 • c) . Adeverinta prin care cumparatorul face dovada ca nu se afla în situatii economico-financiare litigioase fata de Primarie, prin documentul obtinut de la Directia Juridica si Contencios Administrativ din cadrul Primariei , cam 52.

 • d) Adeverinta de la S.C. LOCATIV S.A conform careia nu are debite restante fata de aceasta societate.

 • e) Cazier judiciar

11.5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

? documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica: LICITATIA PENTRU VÂNZAREA TERENULUI din str. BANEASA nr. 23

A NU SE DESCHIDE PÂNA LA DATA DE______, ORA 10

? anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitatie si copie de pe chitanta sau ordinul de plata bancar cu care s-a achitat garantia de participare

Documentele si cererea de participare se depun la registratura Primariei, cam. 15.

11.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pentru participarea la licitatie participantul trebuie sa constituie garantia pentru participare.

Dovada constituirii garantiei pentru participare la licitatie se depune odata cu documentele de participare, participantul angajându-se astfel sa semneze contractul în cazul în care i-a fost adjudecat terenul, în termenul prevazut în caietul de sarcini.

Valoarea garantiei de participare este de 1605 EURO.

Plata se va face în numerar la casieria institutiei sau prin Ordin de plata bancara-vizat de banca, depus în contul Primariei, cont nr. RO92TREZ4765006XXX000221, cod fiscal 4322823,deschis la Trezoreria Tg-Mures cu specificatia la obiectul platii - garantie de participare la licitatia pentru vânzare teren str. Baneasa.

Durata de valabilitate a garantiei de participare este aceeasi cu durata de valabilitate a ofertei, adica de 30 de zile de la data limita a predarii ofertelor.

Garanția de participare se restituie participantilor necâstigatori în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumparare de catre ofertantul câstigator .

Garantia de participare se pierde în cazul în care ofertantul câstigator îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia sau în cazul în care nu semneaza contractul în termen.

În ceea ce priveste ofertantul câstigator, garantia de participare se va deduce din plata care se va face de catre cumparator în vederea executarii corespunzatoare a obligatiei de plata a pretului.

11.7. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENTA SI COMPETENTA COMISIEI DE LICITAȚIE

Comisia de licitatie este compusa din 7 membri.

Comisia de licitatie raspunde de organizarea si desfasurarea licitatiei, având urmatoarele atributii:

? examineaza documentele depuse de catre ofertanti în vederea participarii la licitatie.

? întocmeste lista participantilor în baza documentelor depuse de catre ofertanti.

? întocmeste procesul verbal de adjudecare;

? informeaza consiliul local despre rezultatul licitatiei.

11.8. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNATURILE SI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant vor fi semnate de catre acesta.

11.9. PRECIZARI PRIVIND ANULAREA LICITATIEI

Anularea licitatiei poate fi acceptata atunci când:

 • -  nici unul din documentele prezentate de catre ofertanti nu corespund prevederilor din documentele licitatiei,

 • -  se constata nereguli importante în derularea licitatiei care afecteaza principiul concurentei loiale,

 • -  în cazul unor contestatii întemeiate, admise.

Anularea se face prin hotarârea comuna a reprezentantilor comisiei de licitatie si se va comunica în scris tuturor participantilor, aratând motivele care au stat la baza acestei anulari

Poate fi exclus din procedura de licitatie, atât în timpul licitatiei cât si ulterior pâna la semnarea contractului de vânzare cumparare, ofertantul despre care se dovedeste ca a furnizat informatii false în documentele de calificare.

II.10. DEPUNEREA, SOLUȚIONAREA SI COMPETENTA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Contestațiile se depun în termen de 5 zile de la data adjudecării la secretarul comisiei de licitatie si vor fi solutionate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora de catre comisia de licitatie.

II.11. DISPOZITII FINALE

Costul documentelor licitatiei este de__________________lei.

Documentele licitatiei se pot procura, contra cost, de la sediul Primariei Municipiului Tîrgu-Mures începând cu data de___________, de la camera 85.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam.15) Primariei Municipiului Tîrgu Mures, pâna cel târziu în data de_____________, ora 10.

PROIECT

RO M A N I A

JUDEȚUL MURES

PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPARARE

Nr._______ din __________________ 2005

Încheiat între:

Primaria municipiului Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, telefon

268330, cont__________, deschis la Trezoreria Tg. Mures, cod fiscal 4322823, reprezentata

prin dr. Florea Dorin - primar si de ec. Kiss Imola - director economic, în calitate de vânzator

si

__________________, cu sediul în __________, str. _______________ nr._____________, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.__________________, având cont

nr._________, deschis la ___________________, sucursala ________________, reprezentata

prin _________________, _____________ (pentru persoane juridice)

si

__________________, cu domiciliul în __________, str. _______________ nr.___________, CNP _____________, serie BI/CI ___________, (pentru persoane fizice)

în calitate de cumpărător, a intervenit următorul contract:

Cap.I. Obiectul contractului :

Art.1. Primaria municipiului Tîrgu Mures, cu sediul în P-ta Victoriei nr.3, vinde urmare a licitatiei publice din_______________si_______________________, cumpara terenul aflat în

proprietatea privata a municipiului Tg.-Mures, str. Baneasa nr. 23, înscris în CF 7240, nr. top 4831/1/1, 4831/a/1/1, 4832/1/1, în suprafata totala de 698 mp.

Cap.II. Pretul contractului

Art.2. Pretul terenului care face obiectul prezentului contract este în suma de -________ lei , din care ___________reprezentând T.V.A., conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___

Cap.III. Modalitati de plata

Art.3. Cumparatorul va plati pretul integral, în termen de 30 zile de la data îndeplinirii formalitatilor de autentificare a contractului de vânzare - cumparare dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.4. Plata se face prin ordin de plata în contul nr.___________deschis la Trezoreria

Tîrgu-Mures, cod fiscal 4322823.

Art.5. În cazul în care cumparatorul nu achita integral pretul contractului în termenul stabilit, contractul este rezolvit de drept, fara somatie si fara punerea în întârziere a cumparatorului.

Cap.IV. Drepturile si obligatiile partilor :

4.1. Obligatiile vânzatorului

Art.6. Vânzatorul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale imobilului precum si pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul si care nu au putut fi cunoscute la încheierea prezentului contract.

Art.7. Vânzatorul garanteaza pe cumparator contra oricarei evictiuni totale sau partiale a lucrului vândut.

4.2.Obligatiile cumparatorului

Art.8. Cumparatorul se obliga sa plateasca integral pretul terenului care face obiectul prezentului contract în termen de 10 zile de la data îndeplinirii formalitatilor de autentificare a contractului de vânzare - cumparare dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnarii contractului de vânzare - cumparare.

Art.9. Predarea-primirea spațiului cu alta destinație decât locuința între partile contractante, se va realiza în baza unui proces verbal, în termen de 48 ore de la data achitarii de catre cumparator a pretului contractului.

Art.10. Cheltuielile legate de autentificarea contractului precum si plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumparatorului

Cap.V. Forta majora

Art.11. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

Art.12 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care îi stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Cap.VI. Dispoziții finale:

Art.13 Prin semnarea prezentului contract partile confirma ca sunt de acord integral si neconditionat cu clauzele inserate în prezentul contract.

Art.14 Prezentul contract a fost încheiat azi, la data de_____________, în temeiul

..........si în baza prevederilor Codului civil în materie, în patru exemplare.

VÂNZĂTOR


CUMPARATOR