Hotărârea nr. 155/2005

HCL 155 Privind amenajarea, intretinerea si exploatarea a doua terenuri de sport din incinta Complexului de agrement si sport "MURESUL".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU - MURES

H O T AR Â R E A nr. 155

din 30 iunie 2005

privind amenajarea, întreținerea si exploatarea a doua terenuri de sport din incinta Complexului de agrement si sport “MUREȘUL”

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1864 din 16.06.2005, a Direcției Economice - Serviciul concesionari, închirieri, vânzări si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la amenajarea, întreținerea si exploatarea a doua terenuri de sport din incinta C.A.S.M.

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. “g” corroborate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se respinge propunerea privind asocierea, urmare unei licitatii, dintre Consiliul local municipal Tîrgu Mures si alte persoane juridice pentru amenajarea, întretinerea si exploatarea terenului în suprafata de 3145 mp, situat în incinta C.A.S.M.

Art. 2. Se aproba executarea lucrarilor de amenajare, întretinere si exploatare a terenului în suprafata de 3145 mp, situat în incinta C.A.S.M. din fondurile bugetului local, în conditiile legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza dl. Primar Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Complexului de Agrement si Sport Muresul.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban