Hotărârea nr. 154/2005

HCL 154 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Amenajare intersectie Piata Victoriei, Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 154

din 30 iunie 2005

modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 157/2003 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ?Amenajare intersectie Piata Victoriei, Tîrgu Mures ?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _____ din __________ 2005 a Serviciului de

Investiții si Control Investitii pentru modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 157/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în iunie 2003 de catre S.C. MATRIX TRANSILVANIA S.R.L. - Cluj, pentru investitia ?Amenajare intersectie Piata Victoriei, Tîrgu Mures? si aprobarea Studiului de Fezabilitate cu noii indicatori tehnico-economici pentru investitia ?Amenajare intersectie Piata Victoriei, Tîrgu Mures?,

Tinând cont de Proiectul tehnic si de actul de justificare a modificarii valorii devizului general cu noile indicatori tehnico-economici, elaborate de S.C. TOTAL PROIECT S.R.L. Cluj-Napoca,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „d”, „f”, „k”, „l”, „m”, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16, art. 17 din Legea nr. 189/1998,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 157/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în iunie 2003 de catre S.C. MATRIX TRANSILVANIA S.R.L. - Cluj, pentru investitia ?Amenajare intersectie Piata Victoriei, Tîrgu Mures? în sensul modificarii indicatorilor astfel:

- valoare totala (incl.TVA )

26.277.163,0 mii lei (pret referinta aug.2003 )

677.246,0 Euro, 1 EU=38.800 lei

din care C+M:

23.287.428,0 mii lei

600.1914 Euro

- durata de executie:

18 luni;

- capacitate:

9160 mp carosabil

7372 mp trotuar

Art. 2. Pe data intrării în vigoare a prezentei se revoca Hotărârea Consiliului local municipal nr. 15/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici stabilite în Studiul de Fezabilitate elaborat în iunie 2003 de catre S.C. MATRIX TRANSILVANIA S.R.L. - Cluj, pentru investitia ?Amenajare intersecție Piata Victoriei, Tîrgu Mures?

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local municipal prin Serviciul Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban