Hotărârea nr. 153/2005

HCL 153 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitatge si a indicatorilor tehncio-economici ai lucrarilor exterioare, bransamentului electric si a utililajelor la centrala termica existenta, pentru investitia "Extindere Scoala generala nr. 2, Tirgu Mures" promovata de Ministerul Educatiei Nationale, prin Programul de Reabilitare a Scolilor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 153

din 30 iunie 2005

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si ai indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Extindere Scoala generala nr. 2, Tîrgu Mures”-Utilaje centrala termica, literari exterioare si branșamente, promovata de MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE prin Programul de Reabilitare a Scolilor

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 111 din 06.06.2005 a Serviciului de Investiții si Control Investitii pentru aprobarea Studiului de fezabilitate elaborat pentru investitia ? Extindere Scoala generala nr. 2, Tîrgu Mures ? - Utilaje centrala termica, lucrări exterioare si bransamente si ai indicatorilor tehnico-economici, investitie promovata de MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE prin Programul de Reabilitare a Scolilor,

Având în vedere prevederile art. 38, lit. „c”, „d”, „f”, „k”, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16, art. 17 din Legea nr. 189/1998.,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate elaborat de catre S.C. ARHING S.R.L. Tîrgu Mures, pentru investitia ?Extindere Scoala generala nr. 2, Tîrgu Mures? - Utilaje centrala termica, lucrari exterioare si bransamente, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

  • - valoare investitie ( incl.TVA ):2.564.062 mii lei

70.958 Euro (1 Euro=36.136 lei la 18.05.2005),

din care C+M:    1.804.622 mii lei

49.941 Euro

  • - durata de executie:                          6 luni;

  • - capacitate:                         2 cazane cu capacitatea totala de 388 kW

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal, prin Serviciul de Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban