Hotărârea nr. 152/2005

HCL 152 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor exterioare, bransamentului electric si a utilajelor la centrala termica existenta, pentru investitia "Consolidare si mansardare Colegiului Economic Transilvania Tirgu Mures, promovata de Ministerul Educatiei Nationale, prin Programul de Reabilitare a Scolilor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 152

din 30 iunie 2005

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sia indicatorilor tehnico-economici a lucrărilor exterioare, branșamentului electric si a utilajelor la centrala termica existenta, pentru investitia „Consolidare si mansardare Colegiul Economic TRANSILVANIA, Tîrgu Mureș”, promovata de Ministerul Educatiei Nationale, prin Programul de Reabilitare a Școlilor

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 107 din 02.06.2005 a Serviciului de Investiții si Control Investitii pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si finantarea investitiei: „Consolidare si mansardare Colegiul Economic TRANSILVANIA, Tîrgu Mures”, cu cota parte din bugetul local al Primariei municipiului Tîrgu Mures, promovat de Ministerul Educatiei Nationale si Banci Europene, prin Programul de Reabilitare a Școlilor;

Având în vedere art. 38, lit. „d”, „n”, „r”, „s”, art. 128 si art. 129 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 16 si art. 17 din Legea nr. 189/1998,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrari exterioare, bransament electric si utilaje la centrala termica existenta pentru obiectivul de investitie: „Consolidare si mansardare Colegiul Economic TRANSILVANIA, Tîrgu Mures”:

  • - Valoare investitie (inclusiv TVA) : 381.499 mii lei, echivalent a 9.827 Euro

(1 Euro = 38.830 lei la data de 07.01.2005) in care C+M : 344.543 mii lei , echivalent a 8.874 Euro

  • - Durata de executie :  3 luni

  • - Capacitate :       545 mp suprafata amenajata

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal, prin Serviciul de Investitii si Control Investitii.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban