Hotărârea nr. 151/2005

HCL 151 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 132/2005 si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Inlocuire conducta de apa pe str. Tudor Vladimirescu - Tirgu Mures".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A n r. 151

din 30 iunie 2005

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 132/2005 si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Înlocuire conducta de apa pe str. Tudor Vladimirescu

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.__________din_____________2005

prezentata de Directia economica privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 132/2005 si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Înlocuire conducta de apa pe str. Tudor Vladimirescu - Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „m” si art. 128 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, art. 37, 40 si 41 din O.U.G. nr. 45/2003, O.U.G. nr. 45/2003 - art. 40, privind aprobarea proiectelor de investitii publice locale,

În conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste,

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate nr. 118/2004 al investitiei „Înlocuire conducta de apa pe str Tudor Vladimirescu - Tîrgu Mures”, cu urmatorii indicatori tehnic-economici:

- valoarea totala: 16.860.131,5 mii lei, reprezentând 450.962,4 Euro din care:

  • - C + M 15.223.040,0 mii lei, reprezentând 407.174,7 Euro

  • - Retele de apa: 3.830 m

Evaluarea investitiei la curs valutar din data de 07.02.2005: Euro = 37.387 lei Valorile contin TVA.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia economica respectiv R.A. Aquaserv.

Presedinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban