Hotărârea nr. 150/2005

HCL 150 Privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru d-na Kovacs Angela - arhitect sef - Primaria municipiului Tirgu Mures, la Luxemburg, in perioada 26 - 28 iunie 2005, la sesiunea plenara "Pentru o politica arhitecturala" a Forumului Comitetului de afaceri culturale al Uniunii Europene.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 150

din 30 iunie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru doamna Angela Kovacs - arhitect sef - Primaria municipiului Tîrgu-Mures, la Luxemburg, în perioada 26-28 iunie 2005, la sesiunea plenara „Pentru o politica arhitecturala” a Forumului Comitetului de afaceri culturale al Uniunii Europene

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 518/1995, cu completarile si modificarile ulterioare, privind unele drepturi si obligatii ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive nr.________din_____________2005 privind aprobarea

finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru doamna Angela Kovacs - arhitect sef - Primaria municipiului Tîrgu-Mures, la Abbaye Neumunster (Luxemburg), în perioada 26-28 iunie 2005, la sesiunea plenara „Pentru o politica arhitecturala” a Forumului Comitetului de afaceri culturale al Uniunii Europene,

În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru doamna Angela Kovacs - arhitect sef - Primaria municipiului Tîrgu Mures, la Luxemburg, în perioada 26-28 iunie 2005, la sesiunea plenara „Pentru o politica arhitecturala” a Forumului Comitetului de afaceri culturale al Uniunii Europene. Suma alocata acestei deplasari este: 39.574.400 LEI (transport, diurna, cazare, asigurare medicala).

Art. 2. În prima sedinta a Consiliului local municipal se va prezenta o informare cu privire la rezultatele deplasarii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul relatii publice interne si internationale si Directia economica.

Presedinte de sedinta ec. Bakos Levente

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban