Hotărârea nr. 148/2005

HCL 148 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU - MURES

H O T AR Â R E A nr.____

din____________________2005

privind rectificat bugetului local al

municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru.

Având în vedere Expunerea de motive nr.481/21.06.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G.45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr.511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. d si art. 46 alineat 3 a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului local municipal Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

I.VENITURI

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT

AN 2005

BUGET 2005

RECTIFICAT

DIFERENTE

Venituri

1.520.668

1.524.468

+3.800

1

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

41.377

42.627

+1.250

2

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciului evidenta populatiei

1.300

+1.300

3

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea centrului Rozmarin

403.757

405.007

+1.250

II.CHELTUIELI

Defalcat pe capitole si subcapitole

-mil.lei-

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET

APROBAT

AN 2005

BUGET 2005 RECTIFICAT

DIFERENTE

Cheltuieli

1.520.668

1.524.468

+3.800

1

Autoritati executive, din care:

94.553

95.753

+1.200

- cheltuieli de personal

48.100

48.100

-

- cheltuieli materiale

31.125

31263

+ 138

- cheltuieli de capital

15.328

16390

+1062

2

Asistenta sociala, din care:

62.370

65.020

+2.650

- cheltuieli de capital

8.760

8910

+ 150

- Alte actiuni privind asistenta sociala

+ 150

- Serviciul integrat de urgenta

14700

15950

+1250

- Serviciul publ. asist. soc. si prot. copilului Centrul Rozmarin

-

1250

+1250

3

Servicii publice si dezvoltare publica si

453.129

440.425

-12.704

locuințe:

Retele centrale si puncte termice

120000

105000

-15000

Alte acțiuni privind serviciile publice, dezvoltarea publica si locuințe, din care:

203470

205766

+2296

Serviciul politia comunitara

10946

11942

+996

-cheltuieli materiale

3410

4286

+876

-cheltuieli de capital

780

900

+ 120

Serviciul evidenta populatiei

10383

11683

+1300

4

Transporturi si comunicații

214.705

246705

+32.000

Strazi

103955

135955

+32000

5

Fond       pentru       garantarea

imprumuturilor externe

28.000

7.000

-21.000

6

Rezerva bugetara

7.144

8.798

+1.654

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalți ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta

ec. Bakos Levente

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban