Hotărârea nr. 147/2005

HCL 147 privind rectificarea bugetului local al,municipiului Târgu Mureş pe anul 2005

R O M Â N I A                                                                                          

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 147

Din 2 iunie 2005

 

privind rectificarea bugetului local al

municipiului Târgu Mureş pe anul 2005

 

 

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru.

          Având în vedere Expunerea de motive nr. 424/01.06.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş, pe anul 2005.

          Ţinând seama de prevederile  O.U.G. nr. 45 din 2003, respectiv  a Legii bugetului de stat pe anul 2005,  nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. „d” şi art. 46 alineat (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art. 1.  Se rectifică bugetul propriu al Consiliului local municipal Tîrgu Mureş pe anul 2005, astfel:

 

 

I.VENITURI                                                                                                             -mil.lei-

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET

 AN 2005

BUGET 2005 RECTIFICAT

DIFERENTE

 

Venituri

1.480.668

1.520.668

+40.000

1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

-

40.000

+40.000

 

 

 

II.CHELTUIELI

Defalcat pe capitole şi subcapitole

 

                                                                                                                                    -mil.lei-

NR. CRT.

DENUMIRE INDICATOR

BUGET

 AN 2005

BUGET 2005 RECTIFICAT

DIFERENTE

 

 

Cheltuieli

1.480.668

1.520.668

+40.000

1

Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe

413.129

453.129

+40.000

 

Reţele centrale şi puncte termice

80.000

120.000

+40.000

 

  • Alimentarea cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tg-Mureş etapa 1, CT3, 4, 5, 6 şi 7

-

40.000

+40.000

2

Transporturi şi comunicaţii

212.705

214.705

+2.000

 

Străzi

101.955

103.955

+2.000

 

  • Proiecte şi expertize

3.000

5.000

+2.000

3

Rezervă bugetară

9.144

7.144

-2.000

 

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei şi ceilalţi ordonatori de credite, finanţaţi din bugetul local al municipiului.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă

                                                                                                                soc. Vlas Florin

 

 

 

                 Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureş

                  Maria Cioban