Hotărârea nr. 146/2005

HCL 146 privind aprobarea organizării licitaţiei,a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori,a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea concesionării activităţii de dezinsecţie,dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Tg Mureş

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

R O M  Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 146

din 2 iunie 2005

 

privind aprobarea organizării licitaţiei, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea concesionării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Tg Mureş

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

 

            Văzând Expunerea de motive nr. 1459 din 23.05.2005 a Directiei Economice, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea organizării licitaţiei, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea concesionării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Tg Mureş

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea 215/2001,legea administraţiei publice locale, a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor , ale Hotărârii Guvernului României nr. 216/1999 cu referire la Normele metodologice de aplicare a Legii 219/1998 ,

 

            În temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

 

 

Hotărăşte:

 

Art.1.  Se aprobă organizarea licitaţiei în vederea concesionării activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Tg Mureş.

 

Art.2. Se aprobă Comisia de licitaţie şi membrii înlocuitori cu drepturi depline, în următoarea componenţă:

Comisia de licitaţie:

-          Barczi Gyozo – viceprimar

-          Grama Maria – şef serviciu C.Î.V.R.D.C.

-          Kagan Ildiko – şef serviciu S.C.G.C.P.M.

-          ___________ reprezentant D.G.F.P.

-          ___________ reprezentant Protecţia Mediului

-          ___________ reprezentant Direcţia de Sănătate Publică

-          Sita Ioan        -   consilier local

 

 

Membrii înlocuitori cu drepturi depline:

-          Csegzi Sandor – viceprimar

-          Gliga Dan  - director A.D.P.

-          Damian Alina – consilier

-          Balint  Ştefan  -  consilier local

 

 

Art. 3. Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă:

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

-          dr. Dorin Florea – Primar

-          Maria Cioban – Secretarul municipiului Tg Mureş

-          Puni Gabriela – director Direcţia Juridică

 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar Dorin Florea şi Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale.

 

                                   

                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                         soc. Vlas Florin         

               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG.MURES

                     Cioban Maria