Hotărârea nr. 145/2005

HCL 145 privind aprobarea studiului de specialitate,caietului de sarcini şi contractului – cadru delegare a gestiunii serviciilor de dezinsecţie,dezinfecţie şi deratizare prin concesiune

R O M  Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 145

din 2 iunie 2005

 

privind aprobarea studiului de specialitate, caietului de sarcini şi contractului – cadru  delegare a gestiunii serviciilor  de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin concesiune

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

 

            Văzând Expunerea de motive nr. 1442 din 20.05.2005 a Directiei Economice, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea  studiului de specialitate, caietului de sarcini şi contractului – cadru  delegare a gestiunii serviciilor  de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin concesiune

Având în vedere prevederile Legii  nr. 326/2001 a serviciilopr publice de gospodărire comunală cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 17 /2001 privind serviciişe publice de salubrizare a localităţilor şi ale H.G.R. nr. 346/2004 privind aprobarea regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

            În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

Hotărăşte:

 

             Art.1.  Se aprobă  studiul de specialitate, caietul de sarcini şi contractul – cadru  de delegare a gestiunii serviciilor  de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare prin concesiune , conform anexelor care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

  Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar Dorin Florea şi Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale.

 

 

                                   

                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                           soc. Vlas Florin 

     

            CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG.MURES

                     Cioban Maria