Hotărârea nr. 144/2005

HCL 144 privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tg. Mureş

R O M  Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                            

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 144

din 2 iunie 2005

                                

 

privind aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tg. Mureş

 

 

 

            Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

 

          Văzând Expunerea de motive nr. 1441  din 20.05.2005 a Directiei Economice, Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tg. Mureş.

Având în vedere prevederile Legii  nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.G. nr. 17 /2001 privind serviciişe publice de salubrizare a localităţilor şi ale H.G.R. nr. 346/2004 privind aprobarea regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

          În temeiul prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1. Se aprobă regulamentul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Tg. Mureş , anexat , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

  Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Primar Dorin Florea şi Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale.

 

                                   

           

 

                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                           soc. Vlas Florin

               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG.MURES

                     Cioban Maria