Hotărârea nr. 143/2005

HCL 143 Privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Romin si administrarea Directiei Silvice Mures, in proprietatea municipiului Tirgu Mures si administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mures a unui drum forestier.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 143 din 26 mai 2005

privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român

si administrarea Direcției Silvice Mures, în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures a unui drum forestier

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 1.155/ADP/II din 25.05.2005 prezentata de Administrația Domeniului Public - Serviciul de administrare a patrimoniului public si privat, privind solicitarea transmiterii din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei Silvice Mures, în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures a unui drum forestier,

Având la baza prevederile art. 1, pct. (39 din Legea nr. 120/2004 privind modificarea si completarea O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national,

În temeiul celor prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 9, alin. (1),

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2), lit. „f” si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t ar aste:

Art. 1. Se aproba solicitarea de transmitere din proprietatea Statului Român si administrarea Directiei Silvice Mures, în proprietatea municipiului Tîrgu Mures si administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mures a unui drum forestier, identificat în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta soc. Vlas Florin

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban